Servicevoorwaarden

1. Algemeen

1.1. Deze servicevoorwaarden van DEKOM AG, Kellerbleek 3, 22529 Hamburg (hierna: “DEKOM”) gelden als aanvulling op de Algemene Voorwaarden van DEKOM, die prevaleren boven de onderhavige overeenkomst, voorzover ze van toepassing zijn op de serviceprestaties door DEKOM en bepaalde zaken daaromtrent in deze huurvoorwaarden niet geregeld zijn.

1.2. De klant heeft de keuze tussen verschillende contractvormen. De contractvorm bepaalt het niveau van de dienstverlening door DEKOM. Momenteel heeft de klant bij het afsluiten van een contract de keuze uit de verschillende types “Bronze”, “Zilver”, “Gold” en “Platinum”. Op een later tijdstip kan na schriftelijke overeenkomst de keuze gemaakt worden voor een hoger serviceniveau (upgrade). De precieze inhoud van het geselecteerde serviceniveau wordt steeds bepaald door de geldige lijst, voorzover niet iets anders overeengekomen is. De inhoud van de opdrachtbevestiging bepalend. De klant kan geen aanspraak maken op onze servicediensten, wanneer hij geen contractvorm geselecteerd heeft. 

2. Serviceprestaties

2.1 Het geboden onderhoud zorgt voor een storingsvrije werking van de te onderhouden apparatuur; een garantie voor een continu storingsvrije werking van de apparatuur is in geen enkel serviceniveau van DEKOM opgenomen. Hierbij zijn de garantiebepalingen van de producent van toepassing.

2.2 De serviceverlening van DEKOM heeft uitsluitend betrekking op de reparatie van de te onderhouden apparatuur, op aangeven van de klant. De garantie, dat complete technische installatie (leidingen, netwerk, accessoires, beamer enz.) continu storingsvrij is, valt niet onder de geboden service.

2.3 Reparatie vindt plaats via een telefonische hotline, alsmede via voorzieningen voor hulp op afstand en geïntegreerde functies. Wanneer een reparatie door de hiervoor genoemde maatregelen niet mogelijk is, dient de klant bij serviceniveaus Brons en Zilver de betreffende onderdelen ter reparatie op te sturen. Bij het serviceniveau Goud ontvangt de klant voor de duur van de reparatie een vervangend systeem per koerier, bij het serviceniveau Platinum wordt de reparatie ter plaatse uitgevoerd op de in de opdrachtbevestiging vermelde locatie. Een storing van het systeem geldt tevens als volledig verholpen, wanneer voor de duur van de noodzakelijke reparatiewerkzaamheden een systeem met dezelfde of een hogere capaciteit kosteloos ter beschikking wordt gesteld. DEKOM is gerechtigd het volledige systeem of enkele onderdelen daarvan te vervangen, voorzover dit voor de een succesvolle reparatie vereist is.

2.4 Door middel van telefonische ondersteuning, garandeert DEKOM de nodige support tijdens de eerste inrichting, installatie, inbedrijfstelling en tests van de apparatuur. De serviceniveaus Goud en Platinum bevatten de installatie van de apparatuur en training ter plaatse door technici van DEKOM. Service ter plaatse omvat de installatie, configuratie en de inbedrijfstelling van de apparatuur, een instructie van de administratoren en de scholing van de beoogde gebruikers, onder voorwaarde dat de complete technische infrastructuur naar behoren functioneert (zie 2.2 en 7.2)

2.5 Wanneer de locatie zich in de EU, de VS of Canada bevindt, is de klant verplicht, het betreffende systeem naar behoren te verpakken en te sturen aan DEKOM, Kellerbleek 3, 22529 Hamburg. Voor alle overige locaties draagt de klant bovendien alle kosten die met de verzending gepaard gaan.

2.6 Voorzover DEKOM volgens het servicecontract verplicht is, een software update uit te voeren, verloopt deze update overeenkomstig de volgende procedure: DEKOM informeert de klant per e-mail over beschikbare updates voor de door hem aangeschafte producten. DEKOM stelt op zijn webpagina een handleiding ter beschikking, waarin informatie over het uitvoeren van de updates is opgenomen. De klant ontvangt samen met de informatie over de update een link naar de DEKOM -homepage en een link naar de update en/of een toegangscode om de update te downloaden. Wanneer de klant behoefte heeft aan telefonische ondersteuning tijdens de installatie van de update, dan zal DEKOM deze via de bekende hotline zonder extra kosten verlenen. In het geval van overeengekomen, vaste serviceintervallen, zullen de softwareupdates door ons servicepersoneel worden uitgevoerd.

2.7 De samenstelling van de dienstverlening kan buiten de EU, Noorwegen en Zwitserland afwijken.

3. Servicetijden

3.1 Storingen kunnen door de klant op alle werkdagen tussen 9 – 18 uur CET schriftelijk of telefonisch gemeld worden. Ondersteuning per e-mail maakt deel uit van alle serviceniveaus, telefonische ondersteuning pas vanaf serviceniveau Zilver. 

3.2 DEKOM is voor support- en onderhoudsvragen tijdens werkdagen van 9 tot 18 uur bereikbaar; DEKOM zal wat betreft het precieze tijdstip van de support zo veel mogelijk rekening houden met de wensen van de klant. 

3.3 De reactietijd bedraagt afhankelijk van het serviceniveau maximaal 48 en minimaal 1 uur; bij serviceniveau Goud en Platinum volgt reparatie zo snel mogelijk en binnen 24 uur na ontvangst van het bericht van de klant door een koerier (Goud) resp. een monteur ter plaatse (Platinum).

4. Huursom, betaling, verrekening, retentie

4.1 De huurder betaalt DEKOM de in de huurovereenkomst afgesproken huursom vermeerderd met de betreffende geldige wettelijke btw. De berekeningsperiode voor de huursom begint op de dag van levering bij de huurder. Hierbij is de leveringsbon doorslaggevend. Niet geheel afgesloten maanden worden naar rato in de berekeningen opgenomen.

4.2 De maandelijkse huursom dient uiterlijk op de derde werkdag van de maand voldaan te worden. Bij achterstallige betalingen is DEKOM gerechtigd, een rente ter hoogte van 8% op jaarbasis over de basissom in rekening te brengen. DEKOM houdt zich het recht voor, een claim in te dienen voor de schade die het bedrijf geleden heeft als gevolg van te late betalingen.

4.3 In overige gevallen geldt de betaalwijze, zoals omschreven in §3 en §20 van de Algemene Voorwaarden van DEKOM.

5. Locatie

5.1 De contractuele serviceverplichting van DEKOM is uitsluitend van toepassing op de in de opdrachtbevestiging opgenomen apparatuur en op de overeengekomen locatie. DEKOM is gerechtigd, extra kosten boven de overeengekomen servicekosten in rekening te brengen, wanneer de te onderhouden apparatuur zonder toestemming van DEKOM is verplaatst.

5.2 Verplaatsing van de apparatuur dient tijdig vooraf en schriftelijk aan DEKOM gemeld te worden. DEKOM kan deze werkzaamheden zelf uitvoeren of eisen, dat een door DEKOM aangewezen vakman bij de transport- en installatiewerkzaamheden als gevolg van de verplaatsing betrokken wordt. De huurder is verantwoordelijk voor alle kosten en financiële gevolgen die uit de verplaatsing voortvloeien.

5.3 Bouwkundige maatregelen zijn de verantwoordelijkheid van de klant en worden niet door DEKOM uitgevoerd. De klant kan een derde partij de opdracht geven voor de uitvoering van de noodzakelijke bouwwerkzaamheden. DEKOM kan de klant bij de keuze voor een aannemer assisteren. DEKOM is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor acties van derden.

6. Garantiebepalingen en aansprakelijkheid

6.1 De garantie voor diensten is beperkt tot reparatie- en herstelwerkzaamheden. Bij herhaalde mislukte reparatiepogingen is de klant gerechtigd naar eigen wens het servicecontract op te zeggen of de servicekosten overeenkomstig te verlagen, tenzij de klant (mede)verantwoordelijk is voor de mislukte pogingen. In voorkomende gevallen kunnen meerdere handelingen nodig zijn voor een succesvolle reparatie.

6.2 In aanvulling op §12 par. 3 van de Algemene Voorwaarden is DEKOM in de volgende gevallen niet tot reparatie of garantie verplicht:

a) in het geval van storingen, die het gevolg zijn van:

  • onjuiste omgang of bediening, niet-opvolging van de gebruikershandleiding of de in de technische documentatie beschreven omgevingsvoorwaarden,
  • defecte beeldbuizen, beamerlampen of andere accessoires,
  • onjuiste handelingen of technisch ingrijpen door de klant of derden,
  • onregelmatige of ontoereikende aanvoer van elektriciteit, bandbreedte op het netwerk of op de door de klant gehuurde telefoon- en ADSL-lijnen,
  • andere invloeden, waarvoor DEKOM niet verantwoordelijk is,

(b) bij apparatuur incl. accessoires, die niet in de overeenkomst zijn opgenomen. De garantieverplichting vervalt bovendien, wanneer de inbedrijfstelling van de te onderhouden apparatuur niet meer of slechts door onevenredig hoge kosten of inspanningen hersteld kan worden.

6.3 DEKOMis, zoals wettelijk voorgeschreven, onbeperkt aansprakelijk voor opzettelijke fouten of grove nalatigheid.

6.4 In het geval van niet-nakoming van belangrijke contractuele verplichtingen, die voor de uitvoering van de overeenkomst onontbeerlijk zijn en waarop de klant daarom moet kunnen vertrouwen, is DEKOM in het geval van eventuele schade van dien aard volgens de wettelijke bepalingen aansprakelijk voor een bedrag dat bij het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. De te voorziene schade is met het oog op de eigenschappen en toepassingsmogelijkheden van de te onderhouden goederen in geen geval hoger dan het bedrag van de jaarlijkse servicekosten.

6.5 In overige gevallen gelden die aansprakelijkheidsbepalingen, zoals omschreven in §14 van de Algemene Voorwaarden. Iedere verdere aansprakelijkheid is uitgesloten.

7. Gegevensbescherming

7.1 Iedere klant heeft toegang tot het discussieforum op www.dekom.com. De omgang met gegevens van forumbezoekers is onderworpen aan wettelijke bepalingen (met name het Bundesdatenschutzgesetz en het Teledienstedatenschutzgesetz). De klant kan zich anoniem op het forum bewegen. Hij bepaalt welke persoonlijke gegevens hij invult en voor welke doeleinden deze opgeslagen of gebruikt mogen worden.

7.2 DEKOMmaakt uitsluitend na toestemming van de klant gebruik van persoonlijke gegevens. De verzamelde gegevens zijn onderworpen aan strenge beveiligingsmaatregelen die ongeoorloofde toegang verhinderen, misbruik voorkomen en bescherming bieden tegen vernietiging of verlies van de gegevens. De verzamelde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor verbeteringen aan onze website en niet gebruikt voor het opstellen van gebruikersprofielen. De klant heeft het recht zich kosteloos te laten informeren over opgeslagen persoonlijke gegevens en tevens het recht om onjuiste gegevens aan te passen, te blokkeren of te verwijderen. Voor alle overige gevallen geldt §21 van onze Algemene Voorwaarden.

8. Looptijd van de overeenkomst

8.1 De looptijd van een servicecontract voor een videoconferentiesysteem bedraagt aanvankelijk 24 (Silver), respectievelijk 36 (Gold, Platinum) kalendermaanden. Het begin van de looptijd staat schriftelijk vermeld op de factuur.

8.2 Na het verstrijken van de contractperiode is aanspraak op service pas mogelijk na het afsluiten van een nieuwe overeenkomst. Indien DEKOM diensten levert zonder een nieuwe overeenkomst, dan blijven de eerdere bepalingen van toepassing. De overeenkomst wordt door de levering van de diensten niet verlengd.

8.3 De klant kan het servicecontract te allen tijde om zwaarwegende redenen opzeggen. De opzegging dient schriftelijk ingediend en gemotiveerd te worden.

9. Overige bepalingen

9.1 Aanvullingen of wijzigingen van deze huurovereenkomst dienen schriftelijk te geschieden.

9.2 Indien enige bepaling van deze Huurvoorwaarden ongeldig zijn of worden, dan blijft de geldigheid van de overige bepalingen onaangetast. In een dergelijk geval zijn de partijen verplicht, mee te werken aan de totstandkoming van bepalingen, die het dichtst in de buurt komen van de nietige bepalingen.

Versie: September 2008