Bestämmelser och villkor för tjänster

1. Allmänt

1.1. Dessa bestämmelser och villkor för tjänster för DEKOM AH, Kellerbleek 3, 22529 Hamburg (nedan kallat ”DEKOM”) gäller utöver DEKOMs allmänna bestämmelser och villkor som styr det avtalsmässiga förhållanden och ska tillämpas för tjänster som utförs av DEKOM om inte något annat anges i dessa bestämmelser och villkor för tjänster.

1.2. Kunden kan välja mellan en mängd olika typer av kontrakt. Typen av kontrakt avgör omfattningen av de tjänster som tillhandahålls av DEKOM. För närvarande kan kunden välja mellan kontrakttyperna ”brons”, ”silver”, ”guld” och ”platina”. En högre servicenivå (uppgradering) kan väljas vid en senare tidpunkt genom ett skriftligt avtal. Den exakta omfattningen av den valda servicenivån avgörs av den senaste gällande listan om inte något annat uttryckligen har avtalats. Innehållet i orderbekräftelsen ska vara avgörande. Kunden ska inte ha rätt till service om han/hon inte har valt någon typ av kontrakt.

2. Tjänster

2.1 Tjänsten tillhandahålls för att säkerställa att de enheter som får service är funktionsdugliga men ingen av de olika typerna av kontrakt ska erbjuda en garanti från DEKOM om att enheterna alltid ska fungera utan fel. Villkoren i respektive tillverkares garanti gäller. 2.2 DEKOMs tjänst omfattar enbart underhåll av de enheter som ska få service på kundens begäran. Tjänstens omfattning inkluderar inte att säkerställa hela den tekniska enhetens funktion (ledningar, nätverk, tillbehör, projektorer etc.). 2.3 Underhåll tillhandahålls via en telefon-hotline och genom distansresurser och integrerade funktioner. Om det går att rätta till ett fel med hjälp av ovan nämnda metoder ombesörjs underhåll för brons- och silverkontrakt genom reparation av delar som skickas in av kunden. Med guldkontrakt får kunden ersättningssystem med expressleverans under den tid reparationen varar. Med platinakontrakt äger reparationen rum på plats på den installationsplats som anges i orderbekräftelsen. Ett systemfel ska även betraktas som helt korrigerat om ett system med samma eller högre prestanda är tillgängligt på plats utan avgift under den tid de nödvändiga reparationerna tar. DEKOM har rätt att ersätta hela systemet eller enstaka komponenter om detta är nödvändigt för reparationen. 2.4 DEKOMs telefonservice ska ge den support som krävs för montering, installation, idrifttagning och testning av enheterna. Servicen för guld- och platinakontrakt omfattar installation av enheterna och utbildning på plats av DEKOMs tekniker. Servicen på plats omfattar montering, konfiguration och idrifttagning av enheterna under administratörens övervakning och utbildning av framtida användare under förutsättning att hela den tekniska enheten är funktionsduglig (jfr punkterna 2.2 och 7.2). 2.5 Om installationsplatsen finns i EU, USA eller Canada måste kunden förpacka systemet i fråga på ett sätt som lämpar sig för transport och returnera det till DEKOM, Kellerbleek 3, 22529 Hamburg. På alla andra installationsplatser ska kunden dessutom stå för transportkostnaderna. 2.6 Om DEKOM måste ombesörja programvaruuppdateringar på grund av kontrakttypen ska följande process för programvaruuppdatering följas: DEKOM ska informera kunden via e-post om uppdateringar till den produkt som de har köpt. En vägledning för att utföra uppdateringen ska tillhandahållas av DEKOM på företagets webbplats. Tillsammans med uppdateringsinformationen ska kunden få en länk till DEKOMs webbplats och en länk för uppdatering och/eller en kod för nedladdning av uppdateringen. Om kunden skulle kräva telefonsupport vid installationen av uppdateringarna ska DEKOM tillhandahålla denna utan kostnad via den vanliga hotlinen. Om fasta serviceintervaller avtalas ska programvaruuppdateringar utföras av våra servicetekniker i denna kontext. 2.7 Omfattningen av prestationen kan skilja sig utanför EU, Norge och Schweiz.

3. Servicetider

3.1 Kunden kan rapportera fel på telefon eller skriftligt på vardagar mellan 09:00 och 18:00 CET. Support via e-post ska vara tillgänglig för alla typer av kontrakt medan telefonsupport ska vara tillgänglig för silverkontrakt och uppåt. 3.2 DEKOM ska utföra servicen på vardagar mellan 09:00 och 18:00 i den mån det är möjligt. DEKOM ska ta hänsyn till kundens preferenser när det gäller den exakta tidpunkten för servicen. 3.3 Svarstider ska vara mellan 48 timmar och 1 timme beroende på typ av kontrakt. Vid guld- och platinakontrakt ska underhållet utföras så snabbt som möjligt via expressleverans (guld) eller service på plats (platina) inom 24 timmar efter kundens begäran.

4. Hyresavgift, betalning, kompensation, kvarhållande

4.1 Hyrestagaren ska betala DEKOM den hyresavgift som indikeras i hyresavtalet plus lagstadgad MOMS på gällande nivå. Den period som hyresavgiften debiteras för ska börja på datumet för leverans till hyrestagaren enligt följesedeln. Ofullständiga månader ska debiteras procentuellt baserat. 4.2 Den månadsvisa hyresavgiften förfaller till betalning senast den tredje arbetsdagen i varje månad. Vid en sen betalning (obetalda betalningar) har DEKOM rätt att debitera en ränta på 8 % över basräntan. Vi förbehåller oss fler rättigheter inklusive rätten att kräva ytterligare skadestånd på grund av förseningen. 4.3 De betalningsvillkor som stipuleras i § 3 och § 20 i DEKOMs allmänna bestämmelser och villkor gäller annars.

5. Installationsplats

5.1 DEKOMs serviceskyldighet enligt kontraktet gäller uteslutande för enheter som specificeras i orderbekräftelsen på den specificerade installationsplatsen. DEKOM har rätt att debitera ytterligare kostnader som uppstår utöver serviceavgiften om installationsplatsen för de enheter som ska få service ändras utan DEKOMs godkännande. 5.2 DEKOM ska underrättas skriftligt före en omplacering av enheterna. DEKOM kan utföra detta arbete självt eller begära att en specialist som utses av DEKOM tillkallas för det transport- och installationsarbete som omplaceringen medför. Kunden ska svara för alla kostnader och följdkostnader som hänger samman med omplaceringen. 5.3 Byggnadsarbete är kundens ansvar och ska inte utföras av DEKOM. Kunden kan ge en tredje part i uppdrag att utföra nödvändigt byggnadsarbete. DEKOM ska bistå med kontrakteringen av den tredje parten. Den tredje partens åtgärder ska inte kunna tillskrivas DEKOM.

6. Garanti och ansvar

  • handhavandefel, underlåtelse att följa bruksanvisningarna eller de miljövillkor som beskrivs i den tekniska
  • dokumentationen, skadade CRT (katodstrålerör), projektorlampor eller andra felaktiga tillbehör,
  • felaktig hantering eller teknisk störning genom kunden eller en tredje part,
  • oregelbundenheter eller brister i den elektriska strömmen, nätverks- eller telefon- och DSL-ledningar som hyrs av kunden,
  • andra faktorer som DEKOM inte är ansvarigt för,

b) För extra utrustning, inklusive tillbehör, som inte täcks av kontraktet. Dessutom gäller garantiskyldigheten inte om enheterna som ska få service inte längre kan återställas till ett funktionsdugligt tillstånd eller om detta endast är möjligt till en oproportionerligt hög kostnad. 6.3 DEKOMs ansvar för skador på grund av grov oaktsamhet eller överlagt uppsåt är obegränsat i enlighet med bestämmelserna i lagstiftningen. 6.4 Vid ett lindrigt försumbart brott mot viktiga kontraktsmässiga skyldigheter som är absolut nödvändiga för att uppnå kontraktets syfte och som kunden därför måste förvänta sig strikt efterlevnad av är DEKOM, enligt de lagstadgade bestämmelserna, endast ansvarigt för sådana skador som kunde förutses när det gäller typ och omfattning när kontraktet slöts. Skador när det gäller funktioner och möjliga tillämpningar för de enheter som ska få service som kunde ha förutsetts får under inga omständigheter överstiga summan av serviceavgiften för ett kontraktsår. 6.5 Ansvarsbestämmelserna enligt § 14 i de allmänna bestämmelserna och villkoren gäller annars. Inget ytterligare ansvar godtas.

7. Dataskydd

7.1 Varje kund ska har åtkomst till diskussionsforumet på www.dekom.com. Data från besök på forumet ska hanteras enligt de lagstadgade föreskrifterna (i synnerhet den tyska dataskyddsakten och dataskyddsakten för distanstjänster). Kunderna kan vara anonyma vid användning av forumet. De avgör vilka personuppgifter som de lämnar och för vilka ändamål de får behandlas eller användas. 7.2 DEKOM får endast använda personuppgifter med kundens medgivande. Registrerade data är föremål för omfattande säkerhetsåtgärder för att skydda obehörig åtkomst och missbruk samt för att skydda mot förstörelse eller förlust av data. Endast statistisk information ska samlas in från loggfiler för att förbättra våra tjänster och inga användarprofiler ska skapas. Kunden ska ha rätt att ta emot information om sina sparade personuppgifter utan kostnad och ska ha rätt att korrigera felaktigheter samt blockera eller radera data. § 22 i våra allmänna bestämmelser och villkor gäller annars.

8. Tid för kontraktet

8.1 Tiden för servicekontraktet för ett videokonferenssystem gäller inledningsvis 24 (silver) eller 36 (guld eller platina) kalendermånader. Tidpunkten för starten ska specificeras skriftligt på fakturan. 8.2 När väl kontraktstiden har upphört kan tjänsten endast användas när ett nytt kontrakt har slutits. Om DEKOM utför servicen utan ett nytt kontrakt fortsätter de tidigare bestämmelserna att gälla. Detta utgör inte en förlängning av kontraktet. 8.3 Kunden kan säga upp servicekontraktet när som helst på grund av en god sak. Uppsägningen måste vara skriftlig med en kommentar om orsakerna.

9. Andra bestämmelser

9.1 Ändringar eller tillägg till dessa bestämmelser och villkor för service måste göras skriftligen. 9.2 Om en klausul i dessa bestämmelser och villkor för service blir ogiltig påverkar detta inte giltigheten för de återstående klausulerna. I så fall ska kontraktsparterna vara skyldiga att samarbeta för att utarbeta bestämmelser som åstadkommer ett juridiskt giltigt resultat som kommer så nära den ogiltiga klausulens syfte som möjligt. Uppdaterat: september 2008