Warunki świadczenia usług

1. Informacje ogólne

1.1. Niniejsze warunki świadczenia usług dotyczące firmy DEKOM AG, Kellerbleek 3, 22529 Hamburg (zwanej dalej „DEKOM”) mają zastosowanie dodatkowo do ogólnych warunków DEKOM, które regulują niniejszy stosunek umowny i mają zastosowanie do usług świadczonych przez DEKOM chyba że niniejsze warunki świadczenia usług stanowią inaczej.

1.2. Klient ma do wyboru różne rodzaje umów. Rodzaj umowy określa zakres usług świadczonych przez DEKOM. Obecnie klient ma do wyboru rodzaje umów „brązowy”, „srebrny”, „złoty” i „platynowy”. Wyższy poziom usług (zmiana na wyższy poziom) może zostać wybrany w późniejszym terminie za pisemną zgodą. Dokładny zakres wybranego poziomu usług jest określany na podstawie najnowszej obowiązującej listy, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej. Decydujące znaczenie ma treść potwierdzenia zamówienia. Klientowi nie przysługują żadne prawa do usług, jeśli nie wybrał rodzaju umowy.

2. Usługi

2.1 Celem świadczenia usługi jest zapewnienie, że serwisowane urządzenia są sprawne; jednakże żaden z rodzajów umowy daje gwarancji ze strony DEKOM, że urządzenia będą działać bez usterek przez cały czas. Obowiązują warunki gwarancji danego producenta. 2.2 Usługi DEKOM obejmuąe wyłącznie konserwację serwisowanych urządzeń, na życzenie klienta. Zakres usług nie obejmuje zapewnienia funkcjonalności całej jednostki technicznej (przewody, sieć, akcesoria, projektory itp.). 2.3 Konserwacja będzie świadczona za pośrednictwem infolinii telefonicznej oraz za pośrednictwem zdalnych urządzeń i zintegrowanych funkcji. W przypadku braku możliwości usunięcia usterki powyższymi metodami, konserwację dla umów objętych pakietem brązowym i srebrnym odbywa się poprzez naprawę części przesłanych przez klienta. W przypadku umów objętych pakietem złotym klient otrzyma system zastępczy przesyłką ekspresową na czas naprawy; w przypadku umów objętych pakietem platynowym naprawa odbędzie się na miejscu w miejscu montażu wskazanym w potwierdzeniu zamówienia. Awarię systemu uważa się również za w pełni usuniętą, jeśli system o takiej samej lub wyższej wydajności jest dostępny na miejscu bezpłatnie na czas niezbędnych napraw. DEKOM ma prawo do wymiany całego systemu lub poszczególnych elementów, jeśli jest to konieczne w celu naprawy. 2.4 Serwis telefoniczny DEKOM zapewni niezbędne wsparcie w zakresie konfiguracji, instalacji, uruchomienia i testowania urządzeń. Obsługa umów objętych pakietami złotym i platynowym obejmuje instalację urządzeń oraz szkolenie na miejscu przez techników DEKOM. Ta usługa świadczona na miejscu obejmuje instalację, konfigurację i uruchomienie urządzeń pod nadzorem administratora oraz szkolenie przyszłych użytkowników, pod warunkiem że cała jednostka techniczna jest sprawna (por. pkt 2.2 i 7.2). 2.5 Jeśli miejsce instalacji znajduje się w UE, USA lub Kanadzie, klient musi zapakować dany system w sposób odpowiedni do wysyłki i zwrócić go do DEKOM, Kellerbleek 3, 22529 Hamburg. We wszystkich innych miejscach instalacji klient ponosi również koszty wysyłki. 2.6 Jeżeli DEKOM jest zobowiązany do dostarczenia aktualizacji oprogramowania ze względu na rodzaj umowy, należy postępować zgodnie z następującym procesem aktualizacji oprogramowania: DEKOM poinformuje klienta pocztą elektroniczną o aktualizacjach zakupionego produktu. Przewodnik dotyczący przeprowadzania aktualizacji zostanie udostępniony przez DEKOM na stronie internetowej firmy. Wraz z informacją o aktualizacji klient otrzyma link do strony internetowej DEKOM oraz link do aktualizacji i/lub klucz do pobrania aktualizacji. Jeśli klient będzie wymagał wsparcia telefonicznego podczas instalacji aktualizacji, DEKOM zapewni to bezpłatnie za pośrednictwem zwykłej infolinii. W przypadku uzgodnienia stałych interwałów serwisowych, aktualizacje oprogramowania będą przeprowadzane przez naszych techników serwisowych z uwzględnieniem powyższych uzgodnień. 2.7 Zakres świadczenia usług może się różnić poza UE, Norwegią i Szwajcarią.

3. Godziny świadczenia usług

3.1 Klient może zgłaszać usterki telefonicznie lub pisemnie w dni robocze w godzinach od 9:00 do 18:00 CET. Wsparcie za pośrednictwem poczty elektronicznej będzie dostępne dla wszystkich rodzajów umów, natomiast wsparcie telefoniczne będzie dostępne dla umów objętych pakietem srebrnych i wyższych. 3.2 DEKOM świadczy usługi w dni robocze w godzinach od 9:00 do 18:00; w miarę możliwości DEKOM uwzględni preferencje klienta dotyczące dokładnego czasu wykonania usługi. 3.3 Czas reakcji wynosi od 48 godzin do 1 godziny, w zależności od rodzaju umowy; w przypadku umów objętych pakietem złotym i platynowym konserwacja zostanie przeprowadzona tak szybko, jak to możliwe, za pośrednictwem dostawy ekspresowej (pakiet złoty) lub serwisu u klienta (pakiet platynowy) w ciągu 24 godzin od zgłoszenia klienta.

4. Opłata za wynajem, płatność, potrącenie, zatrzymanie

4.1 Najemca zapłaci DEKOM opłatę za wynajem wskazaną w umowie najmu, powiększoną o ustawowy podatek VAT w obowiązującej wysokości. Okres, za który naliczana jest opłata za wynajem, rozpoczyna się w dniu dostawy do najemcy, zgodnie z listem przewozowym. Niepełne miesiące będą naliczane proporcjonalnie. 4.2 Miesięczna opłata za wynajem jest wymagalna i płatna nie później niż trzeciego dnia roboczego każdego miesiąca. W przypadku opóźnienia w płatności (zaległości płatniczych) DEKOM ma prawo naliczyć odsetki w wysokości 8% w skali roku powyżej stopy bazowej. Zastrzega się dalsze prawa, w tym prawo do dochodzenia dodatkowych odszkodowań z tytułu opóźnienia. 4.3 W pozostałych przypadkach obowiązują warunki płatności określone w § 3 i § 20 ogólnych warunkach handlowych DEKOM.

5. Miejsce instalacji

5.1 Umowne zobowiązanie serwisowe DEKOM dotyczy wyłącznie urządzeń określonych w potwierdzeniu zamówienia w określonym miejscu instalacji. DEKOM ma prawo do naliczenia dodatkowych kosztów wynikających z opłaty serwisowej w przypadku zmiany miejsca instalacji serwisowanych urządzeń bez zgody DEKOM. 5.2 DEKOM zostanie pisemnie powiadomiony przed jakąkolwiek zmianą lokalizacji urządzeń. DEKOM może wykonać te prace samodzielnie lub zażądać wezwania specjalisty wskazanego przez DEKOM w celu wykonania prac transportowych i instalacyjnych związanych ze zmianą lokalizacji. Klient ponosi wszelkie wydatki i powiązane koszty związane ze zmianą lokalizacji. 5.3 Prace budowlane są obowiązkiem klienta i nie mogą być wykonywane przez DEKOM. Klient może zlecić wykonanie niezbędnych prac budowlanych osobie trzeciej. DEKOM pomoże w zawieraniu umów z osobą trzecią. Działania osoby trzeciej nie mogą być przypisywane DEKOM.

6. Gwarancja i odpowiedzialność

  • błędami w obsłudze, nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi lub warunków środowiskowych opisanych w dokumentacji
  • technicznej, uszkodzonych kineskopów, lamp projektora lub innych wadliwych akcesoriów,
  • nieprawidłową obsługą lub ingerencją techniczną klienta lub osób trzecich,
  • nieprawidłowościami lub niedostateczną jakością prądu elektrycznego, sieci lub linii telefonicznych i DSL dzierżawionych przez klienta,
  • innymi czynnikami, za które DEKOM nie ponosi odpowiedzialności,

(b) W przypadku dodatkowego wyposażenia, w tym akcesoriów, które nie są objęte umową. Ponadto obowiązek gwarancyjny nie ma zastosowania, jeśli serwisowanych urządzeń nie można przywrócić do stanu sprawności lub byłoby to możliwe tylko przy niewspółmiernych kosztach. 6.3 Odpowiedzialność DEKOM za szkody wynikające z rażącego niedbalstwa lub umyślnego działania jest nieograniczona, zgodnie z przepisami ustawowymi. 6.4 W przypadku lekkiego zaniedbania istotnych zobowiązań umownych, które są niezbędne do osiągnięcia celu umowy i których ścisłego przestrzegania klient musi być w stanie oczekiwać, DEKOM, zgodnie z przepisami ustawowymi, ponosi odpowiedzialność tylko za takie szkody, które były dla niego możliwe do przewidzenia pod względem rodzaju i zakresu w momencie zawierania umowy. W żadnym wypadku możliwe do przewidzenia szkody związane z cechami i możliwymi zastosowaniami serwisowanych urządzeń nie mogą przekroczyć sumy rocznej opłaty serwisowej wynikającej z umowy. 6.5 Poza tym obowiązują postanowienia dotyczące odpowiedzialności zgodnie z § 14 ogólnych warunków handlowych. Nie przyjmuje się żadnej dalszej odpowiedzialności.

7. Ochrona danych

7.1 Każdy klient ma dostęp do forum dyskusyjnego na www.dekom.com. Dane z wizyt na forum są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawowymi (w szczególności z niemiecką ustawą o ochronie danych osobowych i ustawą o ochronie danych osobowych w zakresie usług telekomunikacyjnych). Klient może pozostać anonimowy podczas korzystania z forum. To on decyduje, jakie dane osobowe przekaże i w jakich celach mogą być przetwarzane lub wykorzystywane. 7.2 DEKOM wykorzystuje dane osobowe wyłącznie za zgodą klienta. Zarejestrowane dane podlegają rozległym środkom bezpieczeństwa, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi i nadużyciom oraz chronić przed zniszczeniem lub utratą danych. Z plików dziennika zbierane są tylko informacje statystyczne w celu ulepszania naszych usług i nie są tworzone żadne profile użytkowników. Klient ma prawo do bezpłatnego otrzymywania informacji o przechowywanych przez siebie danych osobowych, a także ma prawo do poprawiania nieścisłości oraz blokowania lub usuwania danych. Poza tym obowiązuje § 22 naszych ogólnych warunków handlowych.

8. Okres obowiązywania umowy

8.1 Okres obowiązywania umowy serwisowej na system wideokonferencyjny ustala się wstępnie na 24 (silver) lub 36 (gold lub platinum) miesięcy kalendarzowych. Początek okresu obowiązywania umowy zostanie określony pisemnie na fakturze. 8.2 Po upływie okresu obowiązywania umowy z usługi można korzystać dopiero po zawarciu nowej umowy. W przypadku, gdy DEKOM wykona usługę bez nowej umowy, dotychczasowe warunki będą nadal obowiązywać. Nie stanowi to przedłużenia umowy. 8.3 Klient może w każdej chwili rozwiązać umowę serwisową z ważnej przyczyny. Wypowiedzenie musi mieć formę pisemną z uzasadnieniem.

9. Pozostałe postanowienia

9.1 Zmiany lub uzupełnienia niniejszych warunków świadczenia usług wymagają formy pisemnej. 9.2 Jeśli jakakolwiek postanowienie w niniejszych warunkach świadczenia usług będzie lub stanie się nieważna, ważność pozostałych postanowień nie zostanie naruszona. W takim przypadku strony umowy zobowiązane są do współdziałania przy opracowywaniu postanowień, które pozwolą na osiągnięcie prawnie wiążącego rezultatu, jak najbardziej zbliżonego do intencji nieważnego postanowienia. Zaktualizowano: Wrzesień 2008