Servicebetingelser og -konditioner

1. Generelt

1.1. Disse servicebetingelser for DEKOM AG, Kellerbleek 3, 22529 Hamburg (i det følgende: "DEKOM") gælder som supplement til DEKOM's generelle vilkår og betingelser, som er autoritative for det foreliggende kontraktforhold og gælder for DEKOM's tjenester, med mindre andet fremgår af disse servicebetingelser.

1.2. Kunden kan vælge mellem forskellige kontrakttyper. Kontraktstypen bestemmer det respektive omfang af DEKOMs tjenester. I øjeblikket kan kunden vælge mellem kontrakttyperne "bronze", "sølv", "guld" og "platin", når kontrakten indgås. Et højere serviceniveau (opgradering) kan vælges på et senere tidspunkt ved hjælp af en skriftlig aftale. Det nøjagtige omfang af det valgte serviceniveau bestemmes i henhold til den aktuelt gyldige liste, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Indholdet i ordrebekræftelsen er afgørende. Hvis kunden ikke har valgt en kontrakttype, har kunden ingen serviceret.

2. Serviceydelser

2.1 Servicen udføres for at sikre, at de enheder, der skal serviceres, er operationelle; DEKOM kan dog ikke kontraktmæssigt garantere, at enhederne altid fungerer korrekt. De respektive producenters garantibetingelser gælder. 2.2 DEKOMs tjenester omfatter udelukkende vedligeholdelse af de enheder, der skal vedligeholdes efter kundens anmodning. Tjenesten inkluderer ikke at sikre funktionaliteten af hele den tekniske enhed (kabler, netværk, tilbehør, projektorer osv.). 2.3 Vedligeholdelse udføres via en telefonisk hotline samt ved hjælp af fjernbetjeningsenheder og integrerede funktioner. Hvis en vedligeholdelse ikke er mulig gennem de førnævnte foranstaltninger, udføres vedligeholdelse af typen bronze og sølv ved at reparere de dele, som kunden har sendt. Med guldkontraktstypen modtager kunden et reservesystem, så længe reparationen varer som ekspresforsendelse, med platinkontraktstypen foretages reparationen på det installationssted, som er angivet i ordrebekræftelsen. Fejlen i et system anses også for at være fuldstændig elimineret, hvis der på stedet er et gratis system med samme eller større ydeevne under den nødvendige reparation. DEKOM er berettiget til at udskifte hele systemet eller enkelte komponenter, hvis dette er nødvendigt for en reparation. 2.4 Med telefontjenesten garanterer DEKOM den nødvendige support til den første opsætning, installation, idriftsættelse og test af enhederne. Servicen for guld- og platinenkontrakttyperne inkluderer installation af enhederne og undervisning på stedet af DEKOM-teknikere. Denne service på stedet omfatter opsætning, konfiguration og idriftsættelse af enheden under instruktion af administratorerne og uddannelse af senere brugere, forudsat at hele den tekniske enhed er funktionel (jf. 2.2 og 7.2). 2.5 Hvis installationsstedet er i EU, USA eller Canada, er kunden forpligtet til at pakke det pågældende system på en måde, der er egnet til afsendelse og returnere det til DEKOM, Kellerbleek 3, 22529 Hamburg. Derudover afholder kunden forsendelsesomkostningerne på alle andre installationssteder. 2.6 Hvis DEKOM er forpligtet til at opdatere softwaren i henhold til kontrakttypen, er softwareopdateringen baseret på følgende procedure: DEKOM informerer kunden via e-mail om opdateringer til de produkter, han har købt. DEKOM giver retningslinjer for udførelse af opdateringen på sin hjemmeside. Med oplysningerne om opdateringen modtager kunden et internetlink til DEKOM-hjemmesiden og et internetlink til opdateringen og/eller en nøgle til download af opdateringen. Hvis kunden ønsker telefonsupport under installationen af opdateringen, yder DEKOM denne gratis via den almindelige hotline. I tilfælde af fast aftalte serviceintervaller udføres softwareopdateringer af vores serviceteknikere i denne forbindelse. 2.7 Uden for EU, Norge og Schweiz kan omfanget af tjenester variere.

3. Servicetider

3.1 Kunden kan melde en fejl telefonisk eller skriftligt på alle arbejdsdage fra 9.00 til 18.00. Support via e-mail er muligt for alle kontrakttyper, telefonisk support kun fra og med kontrakttype sølv. 3.2 DEKOM udfører servicen på en hverdag fra kl. 9.00 til 18.00. Med hensyn til det nøjagtige tidspunkt for tjenesten vil DEKOM så vidt muligt tage hensyn til kundens ønsker. 3.3 Svartiden er mellem 48 timer og 1 time, afhængigt af kontraktens art; I tilfælde af kontrakttyperne guld og platin udføres vedligeholdelse så hurtigt som muligt ved ekspreslevering (guld) eller service på stedet (platin) inden for 24 timer efter kundens henvendelse.

4. Lejegebyr, betaling, modregning, tilbageholdelse

4.1 Lejer betaler DEKOM den leje, der fremgår af lejeaftalen plus den gældende lovbestemte momsafgift. Beregningsperioden for lejen begynder på leveringsdagen til lejeren i henhold til følgesedlen. Påbegyndte måneder beregnes pro rata. 4.2 Det månedlige lejegebyr skal betales senest den tredje hverdag i hver måned. Ved forsinkede betalinger har DEKOM ret til at opkræve renter på 8% p.a. over basissatsen. Vi forbeholder os retten til at gøre yderligere krav, forårsaget af misligholdelse gældende. 4.3 For resten gælder betalingsmetoderne i henhold til §3 og §20 i DEKOM's generelle vilkår og betingelser.

5. Installationssted

5.1 DEKOMs kontraktlige serviceforpligtelse vedrører udelukkende de enheder, der er angivet i ordrebekræftelsen, og på det deri angivne installationssted. DEKOM er berettiget til at opkræve merudgiften ud over servicegebyret, der opstår, hvis installationsstedet for de enheder, der skal serviceres, er blevet ændret uden DEKOMs godkendelse. 5.2 DEKOM skal skriftligt underrettes om enhver flytning af enhederne. DEKOM kan enten udføre dette arbejde selv, eller anmode om, at en specialist udpeget af DEKOM inddrages i transport- og installationsarbejdet i forbindelse med flytningen. Kunden afholder alle udgifter og opfølgende omkostninger forbundet med flytningen. 5.3 Anlægsforanstaltninger er kundens ansvar og udføres ikke af DEKOM. Kunden kan få tredjemand til at gennemføre nødvendige strukturforanstaltninger. DEKOM hjælper med udpegelsen af denne tredjemand. Handlinger fra tredjemand kan ikke tilskrives DEKOM.

6. Garanti og ansvar

  • Driftsfejl, manglende overholdelse af brugsanvisningen eller miljøforholdene beskrevet i den tekniske
  • dokumentation, defekte billedrør, projektorlamper eller andet defekt tilbehør,
  • forkert behandling eller tekniske indgreb fra kunden eller tredjemand,
  • Uregelmæssigheder eller utilstrækkeligheder i den elektriske strøm, netværket eller telefon- og DSL -linjer lejet af kunden,
  • andre påvirkninger, som DEKOM ikke er ansvarlig for,

(b) For yderligere udstyr inklusive tilbehør, der ikke er omfattet af kontrakten. Endvidere gælder garantiforpligtelsen ikke, hvis driftsberedskabet for de enheder, der skal serviceres, ikke længere kan genoprettes eller kun kan genoprettes med uforholdsmæssigt stor indsats. 6.3 DEKOM er fuldt ansvarlig for skader på grund af forsæt eller grov uagtsomhed i henhold til lovens bestemmelser. 6.4 I tilfælde af en let uagtsom overtrædelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser, som er nødvendige for at nå formålet med kontrakten, og som kunden derfor skal kunne forvente streng overholdelse af, hæfter DEKOM i overensstemmelse med lovbestemmelser kun for sådanne skader, der var forudseelige for dem med hensyn til type og omfang ved kontraktindgåelse Under ingen omstændigheder må forudsigelige skader vedrørende funktioner og mulige anvendelser af de enheder, der skal serviceres, overstige summen af et kontraktligt års servicegebyr. 6.5 Desuden gælder ansvarsbestemmelserne i henhold til § 14 i de generelle vilkår og betingelser. Ethvert yderligere ansvar er udelukket.

7. Databeskyttelse

7.1 Alle kunder har adgang til diskussionsforummet på www.dekom.com. Håndteringen af data fra forumbesøget er baseret på lovbestemmelserne (især den tyske lov om beskyttelse af privatlivets fred, teletjenestedatabeskyttelsesloven). Kunden kan være anonym i forummet. Denne beslutter, hvilke personoplysninger der skal overføres, og til hvilket formål de må behandles eller bruges. 7.2 DEKOM anvender kun personoplysninger med kundens samtykke. Indsamlede data er genstand for omfattende sikkerhedsforanstaltninger, der forhindrer uautoriseret adgang, forhindrer forkert brug, og beskytter mod ødelæggelse eller tab af data. For at forbedre tilbuddet indsamles kun statistiske oplysninger fra logdataene, og der oprettes ingen brugerprofiler. Kunden har ret til, gratis at modtage oplysninger om lagrede personoplysninger, og ret til at rette forkerte data, blokere og slette dem. Ellers gælder §22 i vores generelle vilkår og betingelser.

8. Kontraktperiode

8.1 Servicekontraktens kontraktperiode for et videokonferencesystem er i første omgang 24 (sølv) eller 36 (guld, platin) kalendermåneder. Periodens begyndelse fremgår skriftligt af fakturaen. 8.2 Efter kontraktperiodensudløb, kan tjenesten først bruges, når en ny kontrakt er indgået. Hvis DEKOM leverer tjenesten uden en ny kontrakt, gælder de tidligere bestemmelser fortsat. Dette berettiger ikke en forlængelse af kontrakten. 8.3 Kunden kan til enhver tid opsige servicekontrakten af en vigtig grund. Opsigelsen skal ske skriftligt med en begrundelse.

9. Andre bestemmelser

9.1 Tilføjelser og ændringer af servicevilkårene skal foretages skriftligt. 9.2 Hvis en bestemmelse i disse servicevilkår er eller bliver ineffektiv, påvirker dette ikke gyldigheden af de resterende bestemmelser. I et sådant tilfælde er de kontraherende parter forpligtet til at bidrage til udarbejdelsen af bestemmelser, hvorigennem der opnås et juridisk effektivt resultat, der kommer så tæt på den ineffektive bestemmelse i økonomisk henseende, som muligt. Opdateret: September 2008