Bijzondere huurvoorwaarden

1. Toepasbaarheid

1.1 Deze speciale huurvoorwaarden van DEKOM AG, Kellerbleek 3, 22529 Hamburg (hierna: “DEKOM”) gelden als aanvulling op de Algemene Voorwaarden van DEKOM, die prevaleren boven de onderhavige overeenkomst, voorzover zaken in deze huurvoorwaarden niet geregeld zijn.

1.2 DEKOM verhuurt op grond van een schriftelijke huurovereenkomst aan de klant (hierna: “huurder”) de in de huurovereenkomst nader gespecificeerde apparatuur en accessoires (hierna: “verhuurde goederen”) en levert deze aan de huurder, inclusief de op de apparatuur aanwezige en/of meegeleverde software in overeenstemming met de hierna opgenomen huurvoorwaarden. De huurovereenkomst wordt in de regel door een schriftelijke bevestiging van kracht.

2. Levering, installatie, inbedrijfstelling

2.1 Plaats en tijdstip van de aflevering van de gehuurde goederen door DEKOMzijn in de huurovereenkomst opgenomen.

2.2 DEKOM draagt uitsluitend zorg voor de installatie van de gehuurde goederen, indien dit afzonderlijk is overeengekomen. In alle overige gevallen is de huurder verantwoordelijk voor de installatie en inbedrijfstelling van de gehuurde goederen. De ruimtelijke, technische en overige voorwaarden voor de installatie en inbedrijfstelling van de gehuurde goederen zijn te herleiden uit de documentatie van de producent, de handleiding van het betreffende apparaat of de aanwijzingen van DEKOM. De huurder is verantwoordelijk voor de naleving van deze aanwijzingen. Indien de installatie door DEKOM wordt uitgevoerd, is de huurder verplicht, tijdig voor de afgesproken installatiedatum aan alle voorwaarden voor de installatie en inbedrijfstelling te voldoen, alle aanwijzingen van DEKOM op te volgen en op voorhand eventueel resterende vragen te beantwoorden. Indien de huurder dit nalaat, dient hij de hierdoor ontstane meerkosten van, met name, een tweede installatiepoging voor zijn rekening te nemen.

3. Verplaatsing, gebruik door derden, software

3.1 De overdracht van de gehuurde goederen vindt plaats op de in de huurovereenkomst vermelde locatie. Verplaatsing van de apparatuur dient tijdig vooraf en schriftelijk aan DEKOM gemeld te worden. DEKOM kan deze werkzaamheden zelf uitvoeren of eisen, dat een door DEKOM aangewezen vakman bij de transport- en installatiewerkzaamheden als gevolg van de verplaatsing betrokken wordt. De huurder is verantwoordelijk voor alle kosten en financiële gevolgen die uit de verplaatsing voortvloeien.

3.2 Overdracht door de huurder van de gehuurde goederen aan derden is uitgesloten.

3.3 Voor de op de hardware geïnstalleerde software en overige auteurs- en octrooirechten zijn de licentievoorwaarden van de betreffende softwareproducent resp. de houder van het octrooirecht van toepassing. De huurder is verplicht om de rechten van derden te respecteren.

4. Huursom, betaling, verrekening, retentie

4.1 De huurder betaalt DEKOM de in de huurovereenkomst afgesproken huursom vermeerderd met de betreffende geldige wettelijke btw. De berekeningsperiode voor de huursom begint op de dag van levering bij de huurder. Hierbij is de leveringsbon doorslaggevend. Niet geheel afgesloten maanden worden naar rato in de berekeningen opgenomen. 

4.2 De maandelijkse huursom dient uiterlijk op de derde werkdag van de maand voldaan te worden. Bij achterstallige betalingen is DEKOM gerechtigd, een rente ter hoogte van 8% op jaarbasis over de basissom in rekening te brengen. DEKOM houdt zich het recht voor, een claim in te dienen voor de schade die het bedrijf geleden heeft als gevolg van te late betalingen. 

4.3 In overige gevallen geldt de betaalwijze, zoals omschreven in §3 en §20 van de Algemene Voorwaarden van DEKOM.

5. Verzekeringsplicht en andere plichten van de huurder

5.1 De huurder is verplicht, de gehuurde zaken op eigen kosten te verzekeren tegen beschadigingen en vernielingen, alsmede tegen verlies als gevolg van diefstal, inbraak, roof of plundering.

5.2 De huurder is verplicht, onderhoud te plegen aan de gehuurde zaken in overeenstemming met de technische documentatie en de gebruikershandleiding. Deze verplichting kan door het afsluiten van een servicecontract bij DEKOMof op soortgelijke wijze vervuld worden. In gevallen, waarbij geen servicecontract met DEKOM overeengekomen is, heeft DEKOM het recht om een bewijs van een adequaat servicecontract bij een andere partij als voorwaarde te stellen voor de huur van de goederen. De huurder heeft geen recht op terugbetaling van de huursom voor de periode dat de huurder een dergelijk bewijs nog niet heeft overlegd.

5.3 De huurder is verplicht, gebreken aan de gehuurde zaken onmiddellijk te melden.

5.4 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is de huurder niet bevoegd om over de gehuurde zaken te beschikken. De huurder dient DEKOM onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen van toegang tot de gehuurde goederen door derden en alle noodzakelijke informatie te verstrekken over de bij de huurder bekende omstandigheden. De huurder draagt de kosten voor alle noodzakelijke maatregelen om toegang door derden tegen te gaan, tenzij deze toegang aan DEKOM valt toe te rekenen.

6. Staat van de gehuurde goederen

DEKOM dient de gehuurde goederen in een contractueel overeengekomen en voor gebruik geschikte staat over te dragen en deze tijdens de looptijd van de huurovereenkomst in deze staat te houden. De onderhoudswerkzaamheden die de huurder zelf dient uit te voeren volgens artikel 5.2 blijven onverminderd geldig.

6.2 DEKOM vervult haar onderhoudsplicht als gevolg van service aan de huurder op werkdagen van maandag tot en met vrijdag van 8:00 uur tot 18:00 uur. Onderhoudswerkzaamheden vinden plaats via een telefonische hotline, alsmede via voorzieningen voor hulp op afstand en geïntegreerde functies; voorzover vereiste onderhoudswerkzaamheden niet via de hier genoemde methoden uitgevoerd kunnen worden, vindt onderhoud plaats in een vestiging van DEKOM (bring-in-service). Uitsluitend indien in de huurovereenkomst of in het servicecontract een bijzondere regeling is getroffen, vinden reparaties en andere werkzaamheden ter verhelping van storingen plaats op de in de huurovereenkomst genoemde locatie.

6.3 De huurder draagt op basis van de actuele prijslijst van DEKOM, de voor DEKOM ontstane onkosten als gevolg van de maatregelen om opgetreden storingen te verhelpen en reparaties uit te voeren, indien de storingen veroorzaakt of reparatiewerkzaamheden nodig zijn ten gevolge van onderstaande oorzaken: Ondeskundige montage, installatie of inbedrijfstelling door de klant, onjuiste bediening, niet-naleving van de technische documentatie of overig ondeskundig gebruik, technische wijzigingen door de huurder of door derden, stroomonderbrekingen of gebrekkige dataverbindingen en overige, niet direct aan DEKOM toe te wijzen oorzaken. DEKOM is gerechtigd, bij twijfelgevallen een geschikte expert in te schakelen om de oorzaak van de storing te achterhalen, alsmede de kostendrager aan te wijzen. De kosten voor de ingehuurde expert dienen gedragen te worden door de daartoe door de expert in een rapport aangewezen partij. De huurder is niet gerechtigd om de huursom in afwachting van het rapport van de expert achter te houden. DEKOM is verplicht de huursom voor de desbetreffende, genoemde periode aan de huurder terug te betalen, indien de expert DEKOM als kostendrager aanwijst.

7. Aansprakelijkheid van DEKOM

7.1 DEKOM is onbeperkt aansprakelijk voor opzettelijke fouten of grove nalatigheid.

7.2 DEKOM is aansprakelijk voor enige schade aan de vermogenspositie van de klant als gevolg van het ontbreken van beloofde eigenschappen of functies, voorzover deze ook daadwerkelijk toegezegd waren en voorzover deze bij de toezegging van bepaalde eigenschappen bij DEKOM bekend was. De te voorziene schade is met het oog op de eigenschappen en toepassingsmogelijkheden van de gehuurde goederen in geen geval hoger dan het bedrag van de jaarlijkse huursom en ten hoogste de huursom voor de geldende looptijd van de overeenkomst.

7.3 In het geval van niet-nakoming van belangrijke contractuele verplichtingen, die voor de uitvoering van de overeenkomst onontbeerlijk zijn en waarop de klant daarom moet kunnen vertrouwen, is DEKOM in het geval van eventuele schade van dien aard volgens de wettelijke bepalingen aansprakelijk voor een bedrag van maximaal € 5.000,-, voorzover DEKOM deze bij het sluiten van de overeenkomst kon voorzien.

7.4 In alle overige gevallen is iedere vorm van aansprakelijkheid van DEKOM ,om welke reden dan ook, uitgesloten.

7.5 Die hiervoor genoemde beperking van de aansprakelijkheid geldt niet voorzover DEKOM aansprakelijk is volgens de Duitse Wet op de productaansprakelijkheid of bij schade die door opzet of kwade trouw veroorzaakt is, alsmede schending van leven, lichaam of gezondheid tot gevolg heeft.

8. Looptijd van de overeenkomst, teruggave van de gehuurde goederen, recht op annulering van de huurder

8.1 De looptijd van de overeenkomst is opgenomen in de huurovereenkomst.

8.2 De huurperiode begint, voorzover niet anders overeengekomen, na aflevering van de gehuurde goederen, respectievelijk na de eerste installatiepoging door DEKOM. Dat geldt ook wanneer enkele onderdelen van de gehuurde goederen, die niet van belang zijn voor een geslaagde uitvoering van de diensten door DEKOM, nog niet geleverd zijn.

8.3 Een stilzwijgende verlenging van de looptijd van de overeenkomst is uitgesloten in het geval verdere gebruikmaking van de gehuurde goederen niet wordt afgewezen.

8.4 Wanneer voor de huurovereenkomst geen termijn afgesproken is, kan elk van de partijen de huurovereenkomst inachtneming van de wettelijke bepalingen naar behoren opzeggen. Een opzegging met geldige reden blijft te allen tijde zonder gevolgen.

8.6 Iedere opzegging dient schriftelijk te gebeuren, een opzegging met geldige reden dient schriftelijk gemotiveerd te worden.

8.6 De huurder dient de gehuurde goederen onverwijld na afloop van de huurovereenkomst te verpakken in de originele, meegeleverde verpakking en in een behoorlijke toestand te retourneren. De retourzending van de goederen aan DEKOM geschiedt op kosten en risico van de huurder. Bij een vertraagde of uitgestelde retourzending houdt DEKOM zich het recht voor, de overeengekomen huurvergoeding tot ontvangst van de goederen door DEKOM bij de huurder in rekening te brengen of aanspraak te maken op een schadevergoeding.

8.7 De huurder heeft tot de daadwerkelijke aflevering van de gehuurde goederen het recht, af te zien van de overeenkomst. Bij een annulering binnen 15 dagen voor de overeengekomen leveringstermijn, dient de huurder de volgende compensatie te betalen: Bij annulering tot twee dagen voor aflevering 40%, bij annulering tot 24 uur voor aflevering 60%, alsmede bij een annulering binnen 24 uur voor aflevering 70% van de huursom. Als basis voor de berekening geldt de huursom voor de periode van een jaar, in het geval van een kortere looptijd geldt de huursom van de overeengekomen huurperiode.

8.8 Indien de huurovereenkomst om buitengewone redenen wordt opgezegd, heeft DEKOM gedurende de resterende periode van de huurovereenkomst recht op een forfaitaire schadevergoeding ter hoogte van 70% van de overeengekomen huursom.

8.9 In het geval van annulering of vroegtijdige beëindiging (8.8 en 8.9) dient de openstaande vordering op basis van deze forfaitaire vergoeding na beëindiging van de huurovereenkomst onverwijld en zonder aftrek voldaan te worden.

9. Bevoegde rechtbank, toepasselijk recht

Als exclusieve bevoegde rechtbank is de rechtbank van Hamburg overeengekomen, voorzover de klant een handelaar in de zin van het Handelsgesetzbuch is en de overeenkomst onderdeel uitmaakt van diens handelsactiviteiten, of wanneer de klant ten tijde van de rechtsvordering niet beschikt over een vestiging of normale verblijfsplaats in de Bondsrepubliek Duitsland. DEKOM heeft het recht zich, in plaats van tot de overeengekomen rechtbank, tot elke andere bevoegde rechtbank te wenden.

10. Overige bepalingen

10.1 Aanvullingen of wijzigingen van deze huurovereenkomst dienen schriftelijk te geschieden.

10.2 Indien enige bepaling van deze Huurvoorwaarden ongeldig zijn of worden, dan blijft de geldigheid van de overige bepalingen onaangetast. In een dergelijk geval zijn de partijen verplicht, mee te werken aan de totstandkoming van bepalingen, die het dichtst in de buurt komen van de nietige bepalingen. 

Versie: Maart 2009