Szczegółowe warunki dzierżawy

1. Zastosowanie

1.1 Niniejsze szczegółowe warunki dzierżawy firmy DEKOM AG, Kellerbleek 3, 22529 Hamburg (zwanej dalej „DEKOM”) mają zastosowanie dodatkowo do ogólnych warunków DEKOM, które regulują niniejszy stosunek umowny, chyba że niniejsze warunki dzierżawy stanowią inaczej. 1.2 Na podstawie pisemnej umowy najmu, DEKOM wynajmie i przekaże klientowi (zwanemu dalej "najemcą") urządzenia i akcesoria wyszczególnione w umowie najmu (zwane dalej "wynajmowanymi towarami") wraz z całym oprogramowaniem dostarczonym wraz z urządzeniami i/lub przechowywanym na nich, zgodnie z poniższymi warunkami najmu. Umowa najmu z reguły zawierana jest w formie pisemnego potwierdzenia zamówienia.

2. Dostawa, instalacja, gotowość operacyjna

2.1 Termin i miejsce dostawy wynajmowanego towaru przez DEKOM określa umowa najmu.

2.2 DEKOM montuje wynajęte towary tylko wtedy, gdy zostało to odrębnie uzgodnione, w przeciwnym razie najemca będzie odpowiedzialny za montaż i uruchomienie wynajętego towaru. Wymogi przestrzenne, techniczne i inne dotyczące instalacji i uruchomienia wypożyczonych towarów powinny być zawarte w dokumentacji producenta i instrukcji obsługi każdego urządzenia lub w instrukcjach dostarczonych przez DEKOM. Najemca jest odpowiedzialny za zapewnienie ich przestrzegania. Jeśli instalacja jest przeprowadzana przez DEKOM, najemca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich wymagań dotyczących instalacji i aktywacji, przestrzegania wszystkich instrukcji dostarczonych przez DEKOM i wyjaśnienia wszystkich pozostałych wątpliwości w odpowiednim czasie przed planowaną datą instalacji. Jeżeli najemca tego nie uczyni, ponosi on wszelkie dodatkowe koszty z tym związane, w szczególności za ponowną próbę montażu.

3. Zmiana lokalizacji, oddanie do użytku przez osoby trzecie, oprogramowanie

3.1 Przekazanie wynajętego towaru nastąpi w miejscu montażu określonym w umowie najmu. DEKOM zostanie powiadomiony na piśmie przed jakąkolwiek zmianą lokalizacji urządzeń. DEKOM może wykonać te prace samodzielnie lub zażądać wezwania specjalisty wskazanego przez DEKOM w celu wykonania prac transportowych i instalacyjnych związanych ze zmianą lokalizacji. Najemca ponosi wszelkie wydatki i koszty wynikowe związane ze zmianą lokalizacji. 3.2 Wynajmujący nie może zezwolić osobom trzecim na korzystanie z wynajętych towarów.

3.3 Oprogramowanie zainstalowane na sprzęcie i inne prawa własności intelektualnej podlegają warunkom licencyjnym odpowiedniego producenta oprogramowania lub posiadacza praw własności. Najemca jest zobowiązany do przestrzegania praw własności osób trzecich.

4. Opłata za wynajem, płatność, potrącenie, zatrzymanie

4.1 Najemca zapłaci DEKOM opłatę za wynajem wskazaną w umowie najmu, powiększoną o ustawowy podatek VAT w obowiązującej wysokości. Okres, za który naliczana jest opłata za wynajem, rozpoczyna się w dniu dostawy do najemcy, zgodnie z listem przewozowym. Niepełne miesiące będą naliczane proporcjonalnie.  4.2 Miesięczna opłata za wynajem jest wymagalna i płatna nie później niż trzeciego dnia roboczego każdego miesiąca. W przypadku opóźnienia w płatności (zaległości płatniczych) DEKOM ma prawo naliczyć odsetki w wysokości 8% w skali roku powyżej stopy bazowej. Zastrzega się dalsze prawa, w tym prawo do dochodzenia dodatkowych odszkodowań z tytułu opóźnienia. 4.3 W pozostałych przypadkach obowiązują warunki płatności określone w § 3 i § 20 ogólnych warunkach handlowych DEKOM.

5. Obowiązek ubezpieczenia i inne zobowiązania najemcy

5.1 Najemca jest zobowiązany na własny koszt ubezpieczyć wynajęty towar przed uszkodzeniem, zniszczeniem i utratą w wyniku kradzieży, włamania, rabunku lub grabieży. 5.2 Najemca jest zobowiązany do utrzymywania wynajętego towaru w stanie zgodnym z dokumentacją techniczną i instrukcją obsługi. Może on wypełnić ten obowiązek, podpisując umowę o świadczenie usług z DEKOM lub dokonując porównywalnych ustaleń. Jeżeli nie zawrze on z DEKOM umowy o świadczenie usług, upoważnia to DEKOM do uzależnienia dalszego wynajmu towaru od przedstawienia dowodu zawarcia odpowiedniej umowy o świadczenie usług. W takim przypadku najemca nie jest uprawniony do zatrzymania opłaty za wynajem do czasu dostarczenia odpowiednich dowodów. 5.3 Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia wad wynajmowanego towaru. 5.4 Najemca nie jest upoważniony do rozporządzania wynajętym towarem bez uprzedniej pisemnej zgody. Najemca niezwłocznie powiadomi DEKOM na piśmie o dostępie osób trzecich do wynajętego towaru i przekaże wszystkie znane mu informacje, które są niezbędne do uniemożliwienia dostępu. Najemca poniesie koszty wszelkich środków niezbędnych do uniemożliwienia dostępu, chyba że dostęp można przypisać DEKOM.

6. Stan wynajmowanych towarów

6.1 DEKOM przekaże wynajęty towar w stanie nadającym się do użytku zgodnie z umową i utrzyma ten stan przez cały okres obowiązywania umowy najmu. Usługi, które mają być wykonane przez najemcę zgodnie z punktem 5.2, pozostają nienaruszone. 6.2 Obowiązki konserwacyjne wykraczające poza usługi wymagane od najemcy będą wykonywane przez DEKOM w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00. Konserwację przeprowadza się za pośrednictwem infolinii telefonicznej oraz zdalnych urządzeń i zintegrowanych funkcji; jeżeli niezbędnej konserwacji nie można wykonać w wyżej wymieniony sposób, konserwację należy zapewnić poprzez wykonanie napraw lub innych czynności naprawczych w siedzibie DEKOM. Naprawy i inne czynności związane z usuwaniem usterek mogą być przeprowadzane wyłącznie w miejscu instalacji podanym w umowie najmu, o ile zostało to wyraźnie określone w umowie najmu lub umowie o świadczenie usług. 6.3 Najemca ponosi koszty poniesione przez DEKOM w związku z usunięciem usterek lub wykonaniem napraw, zgodnie z aktualnym cennikiem DEKOM, jeśli usterki lub naprawy wynikają z następujących przyczyn: nieprawidłowy montaż, instalacja lub uruchomienie przez najemcę, błędy w obsłudze, nieprzestrzeganie dokumentacji technicznej lub inna nieprawidłowa obsługa, ingerencja techniczna ze strony najemcy lub osoby trzeciej, nieprawidłowości w przewodach prądu elektrycznego lub danych lub inne czynniki, za które DEKOM nie ponosi bezpośredniej odpowiedzialności. W razie wątpliwości DEKOM ma prawo zlecić odpowiedniemu rzeczoznawcy ustalenie przyczyny wady i odpowiedzialności za koszty. Koszty biegłego ponosi strona wskazana w protokole jako odpowiedzialna za koszty. Najemca nie jest uprawniony do zatrzymania czynszu za czas potrzebny na sporządzenie protokołu. W przypadku uznania przez eksperta, że DEKOM ponosi pełną odpowiedzialność za koszty, DEKOM zobowiązany jest do zwrotu najemcy opłaty za najem za w/w okres.

7. Odpowiedzialność DEKOM

7.1 Odpowiedzialność DEKOM jest nieograniczona w przypadku rażącego zaniedbania lub umyślnego działania. 7.2 DEKOM ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z braku gwarantowanych właściwości w wysokości interesu finansowego najemcy, który był objęty celem zabezpieczenia i oczywisty dla DEKOM w momencie gwarantowania właściwości. Przewidywalne szkody związane z funkcjami i możliwymi zastosowaniami wynajętego towaru nie mogą w żadnym wypadku przekroczyć sumy rocznej opłaty za wynajem wynikającej z umowy; nie może to przekroczyć opłaty za wynajem w okresie obowiązywania umowy. 7.3 W przypadku lekkiego zaniedbania istotnych zobowiązań umownych, które są niezbędne do osiągnięcia celu umowy i których najemca musi być w stanie oczekiwać ścisłego przestrzegania, DEKOM zgodnie z przepisami ustawowymi będzie odpowiedzialny tylko za szkody związane z umową, które DEKOM mógł przewidzieć przy zawieraniu umowy, do limitu 5000 euro. 7.4 Poza tym DEKOM nie ponosi odpowiedzialności na żadnej podstawie prawnej. 7.5 Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania, jeśli DEKOM ponosi odpowiedzialność zgodnie z niemiecką ustawą o odpowiedzialności za produkt lub za szkody powstałe w wyniku śmierci, obrażeń ciała lub uszczerbku na zdrowiu spowodowanych umyślnie lub w wyniku rażącego zaniedbania.

8. Okres obowiązywania umowy, zwrot wynajmowanego towaru, prawo najemcy do odstąpienia od umowy

8.1 Okres obowiązywania umowy określa umowa najmu. 8.2 O ile nie uzgodniono inaczej, okres najmu rozpoczyna się w momencie dostarczenia wynajmowanego towaru lub pierwszej próby montażu przez DEKOM. Dotyczy to również sytuacji, gdy poszczególne elementy wynajmowanego towaru, które nie są niezbędne do wykonania świadczenia przez DEKOM, nie zostały jeszcze dostarczone.

8.3 Nie dochodzi do milczącego przedłużenia terminu, jeżeli użytkowanie wynajmowanego towaru odbywa się bez zastrzeżeń.

8.4 Jeżeli nie określono terminu umowy, każda ze stron może zwykle rozwiązać umowę najmu zgodnie z przepisami ustawowymi. Wypowiedzenie z ważnej przyczyny pozostaje nienaruszone.

8.5 Wszelkie wypowiedzenia wymagają formy pisemnej; wypowiedzenie z ważnej przyczyny wymaga formy pisemnej z podaniem przyczyn.

8.6 Niezwłocznie po rozwiązaniu umowy najmu najemca zapakuje wynajęty towar w opakowanie dostarczone przy dostawie i zwróci go w dobrym stanie. Wynajęty towar należy zwrócić, wysyłając go do firmy DEKOM na koszt i ryzyko najemcy. W przypadku spóźnionego zwrotu, DEKOM zastrzega sobie prawo do dalszego obciążania najemcy opłatą za wynajem do momentu przekazania towaru, i/lub dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

8.7 Najemca jest uprawniony do odstąpienia od umowy najmu przed przekazaniem przedmiotu najmu. W przypadku anulowania w okresie krótszym niż 15 dni przed uzgodnionym terminem przekazania, najemca jest zobowiązany do wypłaty następującego odszkodowania: 40% opłaty za wynajem w przypadku anulowania do dwóch dni przed przekazaniem włącznie, 60% w przypadku anulowania do 24 godzin przed przekazaniem włącznie, 70% w przypadku anulowania w okresie krótszym niż 24 godziny przed przekazaniem. Kalkulacji dokonuje się na podstawie rocznej opłaty za wynajem lub opłaty za wynajem w okresie obowiązywania umowy, jeżeli jest on krótszy.

8.8 W przypadku rozwiązania umowy najmu bez wypowiedzenia, DEKOM będzie uprawniony do odszkodowania ryczałtowego w wysokości 70% uzgodnionej opłaty za wynajem za pozostały okres trwania umowy najmu.

8.9 W przypadku anulowania lub wcześniejszego rozwiązania umowy (punkty 8.8 i 8.9), kwota należna z tytułu tych szkód jest płatna niezwłocznie i bez potrąceń w momencie rozwiązania umowy najmu.

9. Miejsce jurysdykcji, prawo właściwe

Hamburg jest uznawany za wyłączne miejsce jurysdykcji, pod warunkiem, że najemca jest kupcem w rozumieniu niemieckiego kodeksu handlowego, a umowa stanowi część jego działalności lub najemca nie ma siedziby ani miejsca zamieszkania w Republice Federalnej Niemcy w momencie podejmowania działań prawnych. DEKOM ma prawo wytoczyć powództwo przed innym sądem właściwym zgodnie z prawem zamiast sądu miejsca jurysdykcji ustalonej powyżej.

10. Pozostałe postanowienia

10.1 Zmiany lub uzupełnienia niniejszych warunków najmu wymagają formy pisemnej. 10.2 Jeżeli jakakolwiek postanowienie w niniejszych warunkach wynajmu jest lub stanie się nieważne, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień. W takim przypadku strony umowy zobowiązane są do współdziałania przy opracowywaniu postanowień, które pozwolą na osiągnięcie prawnie wiążącego rezultatu, jak najbardziej zbliżonego do intencji nieważnego postanowienia.

Zaktualizowano: Marzec 2009