Særlige lejebetingelser

1. Anvendelse

1.1 Disse særlige lejebetingelser for DEKOM AG, Kellerbleek 3, 22529 Hamburg (i det følgende: "DEKOM") gælder ud over de generelle vilkår og betingelser for DEKOM, som finder anvendelse for det nærværende kontraktforhold, medmindre andet er bestemt i disse lejebetingelser. 1.2 DEKOM udlejer det udstyr og tilbehør, der beskrives mere detaljeret i lejeaftalen (i det følgende: "lejeobjektet") på grundlag af en skriftlig lejeaftale med kunden (i det følgende: "lejer") og overlader det til lejeren, herunder softwaren, der er gemt i udstyret og/eller leveret med det i henhold til følgende lejebetingelser. Lejeaftalen indgås normalt gennem en skriftlig ordrebekræftelse.

2. Levering, installation, driftsklarhed

2.1 Sted og tidspunkt for levering af lejeobjektet gennem DEKOM fremgår af lejeaftalen.

2.2 DEKOM installerer kun lejeobjektet, hvis dette er aftalt særskilt. Ellers er installation og idriftsættelse af lejegenstanden lejers ansvar. De rumlige, tekniske og andre krav til installationen og klargørelse af lejeobjektet skal framgå af producentens dokumentation og driftsvejledningen til den respektive enhed eller af DEKOMs instruktioner. Lejer er ansvarlig for, at disse overholdes. Hvis installationen udføres af DEKOM, er lejer forpligtet til at opfylde alle betingelser for installation og forberedelse af driftsklarheden i god tid før den planlagte installationsdato, følge alle instruktioner fra DEKOM og afklare alle resterende spørgsmål på forhånd. Hvis lejeren ikke gør dette, skal denne afholde de ekstra omkostninger, især ved et andet forsøg på installation.

3. Flytning, overførsel af brug til tredjemand, software

3.1 Lejeobjektet overdrages på det installationssted, der fremgår af lejeaftalen. DEKOM skal skriftligt underrettes om enhver flytning af enhederne. DEKOM kan enten udføre dette arbejde selv, eller anmode om, at en specialist udpeget af DEKOM inddrages i transport- og installationsarbejdet i forbindelse med flytningen. Lejer afholder alle udgifter og opfølgende omkostninger forbundet med flytningen. 3.2 Overdragelse fra lejers side af lejeobjektet til tredjemand er udelukket.

3.3 For softwaren installeret på hardwaren og for andre ophavsrettigheder og ejendomsrettigheder gælder licensbetingelserne fra den respektive softwareproducent eller licenshaveren. Lejer er forpligtet til at overholde tredjemands ejendomsret.

4. Lejegebyr, betaling, modregning, tilbageholdelse

4.1 Lejer betaler DEKOM den leje, der fremgår af lejeaftalen plus den gældende lovbestemte momsafgift. Beregningsperioden for lejen begynder på leveringsdagen til lejeren i henhold til følgesedlen. Påbegyndte måneder beregnes pro rata.  4.2 Den månedlige leje skal betales senest den tredje hverdag i hver måned. Ved forsinkede betalinger har DEKOM ret til at opkræve renter på 8% p.a. over basissatsen. Vi forbeholder os retten til at gøre yderligere krav, forårsaget af misligholdelse gældende. 4.3 For resten gælder betalingsmetoderne i henhold til §3 og §20 i DEKOM's generelle vilkår og betingelser.

5. Forsikringspligt og andre forpligtelser for lejeren

5.1 Lejer er forpligtet til at forsikre lejeobjektet for egen regning mod skader og ødelæggelse samt mod tab ved tyveri, indbrud, røveri eller plyndring. 5.2 Lejer er forpligtet til at vedligeholde lejeobjektet i overensstemmelse med den tekniske dokumentation og driftsvejledningen. Denne kan opfylde denne forpligtelse ved at indgå en servicekontrakt med DEKOM eller gennem lignende arrangementer. Hvis der ikke indgås en servicekontrakt med DEKOM, giver dette DEKOM ret til at gøre fortsat leje af varerne betinget af bevis for en passende servicekontrakt. I dette tilfælde har lejeren ikke ret til at beholde lejegebyret, før det relevante bevis er fremlagt. 5.3 Lejer er forpligtet til straks at indberette eventuelle mangler ved lejeobjektet. 5.4 Lejer er ikke autoriseret til at afhænde lejeobjektet uden forudgående skriftligt samtykke. Lejeren underretter straks DEKOM skriftligt om enhver tredjeparts adgang til lejeobjektet, og giver alle nødvendige oplysninger om de forhold, som lejeren kender, for at forhindre adgang. Lejeren afholder omkostningerne for alle foranstaltninger, der er nødvendige for at forhindre adgang, medmindre adgangen kan henføres til DEKOM.

6. Lejeobjektets tilstand

6.1 DEKOM skal udlevere lejeobjektet i en tilstand, der er egnet til brug i henhold til kontrakten og särge for at bevare denne stand i lejekontraktens varighed. De ydelser, som lejeren selv skal udføre i henhold til afsnit 5.2, forbliver upåvirkede. 6.2 DEKOM opfylder sin vedligeholdelsespligt, der går ud over lejers ydelser, på arbejdsdage fra mandag til fredag fra kl. 8.00 til 18.00. Vedligeholdelse udføres inden for rammerne af en telefonhotline samt via fjernbetjeningsenheder og integrerede funktioner; Hvis de nødvendige vedligeholdelsesforanstaltninger ikke kan udføres af på ovennævnte måde, udføres vedligeholdelsen gennem reparation eller andre fejlfindingsforanstaltninger på DEKOMs hovedkvarter (bring-in service). Kun hvis dette er specifikt reguleret i lejeaftalen eller i serviceaftalen, udføres reparationer og andre fejlfindingsforanstaltninger på det installationssted, der er angivet i lejeaftalen. 6.3 Lejer afholder DEKOM's udgifter til foranstaltninger til fjernelse af funktionsfejl eller reparationer i henhold til DEKOM's aktuelle prisliste, hvis disse funktionsfejl eller reparationer skyldes følgende årsager: forkert opsætning, installation eller driftsberedskab fra lejerens side, driftsfejl, Manglende overholdelse af den tekniske dokumentation eller anden forkert håndtering, tekniske indgreb fra lejerens eller tredjemands side, uregelmæssigheder i den elektriske strøm eller datalinjer eller andre påvirkninger, som DEKOM ikke er ansvarlig for. I tvivlstilfælde er DEKOM berettiget til at overdrage opgaven til en egnet ekspert, at afklare årsagen til funktionsfejlen og forpligtelsen til at afholde omkostningerne. Ekspertens omkostninger afholdes af den part, hvis forpligtelse til at afholde omkostningerne bestemmes af ekspertens rapport. Lejer er ikke berettiget til at tilbageholde huslejen, før rapporten er refunderet. DEKOM er forpligtet til at tilbagebetale lejen til lejeren i den førnævnte periode i tilfælde af, at eksperten finder, at DEKOM er fuldt ud forpligtet til at afholde omkostningerne.

7. DEKOMs ansvar

7.1 DEKOM har ubegrænset ansvar for forsæt eller grov uagtsomhed. 7.2 DEKOM er ansvarlig for skader, der skyldes mangel på garanterede funktioner i lejerens økonomiske interesse, der var dækket af formålet med forsikringen og åbenbart for DEKOM, da egenskaberne blev garanteret. Forudsigelige skader i forbindelse med funktioner og mulige anvendelser af de lejede varer må under ingen omstændigheder overstige summen af et kontraktligt års leje; denne må ikke overstige lejeafgiften for kontraktens løbetid. 7.3 I tilfælde af en let uagtsom overtrædelse af væsentlige kontraktforpligtelser, som er uundværlige for at nå formålet med kontrakten, og som lejeren derfor skal kunne forvente streng overholdelse af, er DEKOM's ansvar i henhold til lovbestemmelserne begrænset til et beløb på € 5.000 for skader, der er typiske for kontrakten, og som var forudseelige for DEKOM, da kontrakten blev indgået. 7.4 Ethvert andet ansvar fra DEKOM's side af enhver juridisk årsag er udelukket. 7.5 De ovennævnte ansvarsgrænser gælder ikke, hvis DEKOM er ansvarlig i henhold til den tyske produktansvarslov, eller for skader, der opstår som følge af død, fysisk skade eller sundhedsskade, der er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.

8. Kontraktperiode, returnering af lejeobjektet, lejerens fortrydelsesret

8.1 Kontraktens løbetid følger af lejeaftalen. 8.2 Medmindre andet er aftalt, begynder lejeperioden med levering af lejeobjektet eller med det første forsøg på installation gennem DEKOM. Dette gælder også, hvis der endnu ikke er leveret enkelte dele af lejeobjektet, der ikke er væsentlige for DEKOMs levering af tjenesten.

8.3 En stiltiende forlængelse af lejekontrakten for lejeobjektet uden modsigelse er udelukket.

8.4 Hvis en kontraktperiode ikke er fastlagt, kan hver af parterne korrekt opsige lejeaftalen i overensstemmelse med lovbestemmelserne. Beretttiget opsigelse forbliver upåvirket.

8.5 Hver opsigelse skal ske skriftligt, en beretttiget opsigelse skriftligt med begrundelse.

8.6 Lejeren skal pakke lejeobjektet umiddelbart efter lejeforholdets ophør i den emballage, som lejeobjektet var i ved leveringen, og returnere den i korrekt stand. Returneringen sker ved at sende lejeobjektet til DEKOM på lejerens regning og risiko. Ved forsinket returnering forbeholder DEKOM sig retten til at opkræve lejen hos lejeren, indtil lejeobjektet overdrages til DEKOM og/eller kræve erstatning.

8.7 Lejer er berettiget til at ophæve lejeaftalen, før lejeobjektet er overdraget. I tilfælde af ophævelse er mindre end 15 dage før den aftalte overdragelsesdato, skal lejer betale følgende kompensation: Ved ophævelse til og med to dage før overdragelse af lejeobjektet: 40%, ved ophævelse til og med 24 timer før lejeomålsoverdragelsen: 60% og ved ophævelse mindre end 24 timer før overdragelsen: 70% af lejen. Denne beregning skal baseres på et års lejegebyr eller lejegebyret for kontraktens løbetid, hvis den er kortere.

8.8 Hvis lejekontrakten opsiges uden varsel, har DEKOM ret til faste skader på 70% af det aftalte lejegebyr for den resterende lejeperiode.

8.9 I tilfælde af ophævelse eller for tidlig opsigelse (punkt 8.8 og 8.9) forfalder kravet baseret på denne faste kompensation straks og uden fradrag ved ophør af lejemålet.

9. Jurisdiktion, gældende lov

Hamburg er aftalt som det eksklusive jurisdiktionssted, forudsat at lejeren er en forretningsdrivende i handelslovens forstand, og kontrakten er en del af driften af dennes handel, eller hvis lejeren ikke har et registreret kontor eller sædvanlig bopæl i Forbundsrepublikken Tyskland, når sagen anlægges. DEKOM er berettiget til at påberåbe sig enhver anden juridisk kompetent domstol i stedet for retten i det ovennævnte aftalte jurisdiktionssted.

10. Andre bestemmelser

10.1 Tilføjelser og ændringer af disse lejebetingelser skal foretages skriftligt. 10.2 Hvis en bestemmelse i disse lejebetingelser er, eller bliver ineffektive, påvirker dette ikke gyldigheden af de resterende bestemmelser. I et sådant tilfælde er de kontraherende parter forpligtet til at bidrage til udarbejdelsen af bestemmelser, hvorigennem der opnås et juridisk effektivt resultat, der kommer så tæt på den ineffektive bestemmelse i økonomisk henseende, som muligt.

Opdateret: Marts 2009