Konkrétní podmínky pronájmu

1. Použitelnost

1.1 Tyto všeobecné podmínky pronájmu pro společnost DEKOM AG, Kellerbleek 3, 22529 Hamburg (dále jen „DEKOM“) platí kromě všeobecných podmínek společnosti DEKOM, které upravují stávající smluvní vztah, pokud tyto podmínky nestanoví jinak. a podmínky pronájmu. 1.2 Na základě písemné smlouvy o pronájmu společnost DEKOM pronajme a předá zákazníkovi (dále jen „nájemce“) zařízení a příslušenství uvedené ve smlouvě o pronájmu (dále jen „najaté zboží“) spolu se všemi software dodaný a/nebo uložený v zařízeních v souladu s následujícími podmínkami pronájmu. Nájemní smlouva bude zpravidla uzavřena písemným potvrzením objednávky.

2. Dodávka, instalace, provozní připravenost

2.1 Čas a místo pro dodání najatého zboží společností DEKOM bude upřesněno ve smlouvě o pronájmu.

2.2 Společnost DEKOM bude instalovat pronajaté zboží pouze tehdy, je-li to dohodnuto samostatně, jinak je nájemce odpovědný za instalaci a uvedení najatého zboží do provozu. Prostorové, technické a další požadavky na instalaci a aktivaci najatého zboží musí být uvedeny v dokumentaci a provozním návodu výrobce každého zařízení nebo v pokynech poskytnutých společností DEKOM. Nájemce je odpovědný za zajištění jejich dodržování. Pokud instalaci provádí společnost DEKOM, je nájemce povinen splnit všechny požadavky na instalaci a aktivaci, dodržovat všechny pokyny poskytnuté společností DEKOM a objasnit všechny zbývající dotazy včas před plánovaným datem instalace. Pokud to nájemce neučiní, ponese veškeré dodatečné náklady, které mu tím vzniknou, zejména při druhém pokusu o instalaci.

3. Přemístění, povolení používání třetími stranami, software

3.1 Předání najatého zboží se uskuteční na místě instalace uvedeném ve smlouvě o pronájmu. Před jakýmkoli přemístěním zařízení bude společnost DEKOM písemně informována. Společnost DEKOM může tuto práci provádět sama, nebo požadovat, aby byl k přepravě a instalačním pracím spojeným s přemístěním povolán odborník jmenovaný společností DEKOM. Nájemce ponese veškeré náklady a následné náklady související s přemístěním. 3.2 Třetí straně nesmí být nájemcem povoleno použití pronajatého zboží.

3.3 Software instalovaný na hardware a jiná práva duševního vlastnictví podléhají licenčním podmínkám příslušného výrobce softwaru nebo držitele vlastnických práv. Nájemce je povinen dodržovat vlastnická práva třetích osob.

4. Poplatek za pronájem, platba, započtení, zadržení

4.1 Nájemce zaplatí společnosti DEKOM nájemné uvedené v nájemní smlouvě plus zákonnou DPH v aktuální sazbě. Doba, po kterou je účtován poplatek za pronájem, počíná běžet dnem doručení nájemci podle dodacího listu. Neúplné měsíce budou účtovány poměrným dílem.  4.2 Měsíční nájemné je splatné nejpozději třetí pracovní den každého měsíce. V případě opožděné platby (nedoplatku platby) je společnost DEKOM oprávněna účtovat úroky ve výši 8% p.a. nad základní sazbu. Další práva, včetně práva požadovat dodatečné škody vyplývající ze zpoždění, jsou vyhrazena. 4.3 Jinak platí platební podmínky stanovené v § 3 a § 20 všeobecných podmínek společnosti DEKOM.

5. Pojistná povinnost a další závazky nájemce

5.1 Nájemce je povinen pojistit pronajaté zboží na vlastní náklady proti poškození, zničení a ztrátě krádeží, vloupáním, loupeží nebo rabováním. 5.2 Nájemce je povinen udržovat pronajaté zboží v souladu s technickou dokumentací a provozním návodem. Tuto povinnost mohou splnit podpisem servisní smlouvy se společností DEKOM nebo přijetím srovnatelných opatření. Pokud neuzavřou smlouvu o poskytování služeb se společností DEKOM, opravňuje to společnost DEKOM k podmínění dalšího pronájmu zboží prokázáním příslušné smlouvy o poskytování služeb. V takovém případě nebude mít nájemce právo zadržet nájemné, dokud nebudou předloženy příslušné důkazy. 5.3 Nájemce je povinen neprodleně hlásit vady najatého zboží. 5.4 Nájemce není oprávněn nakládat s pronajatým zbožím bez předchozího písemného souhlasu. Nájemce neprodleně písemně oznámí společnosti DEKOM přístup k najatému zboží třetími stranami a poskytne mu veškeré informace, které jsou mu známy a které jsou nezbytné k zabránění přístupu. Nájemce ponese náklady na veškerá opatření nezbytná k zabránění přístupu, pokud přístup nelze přičíst společnosti DEKOM.

6. Stav najatého zboží

6.1 Společnost DEKOM předá pronajaté zboží ve stavu vhodném pro použití, jak je stanoveno ve smlouvě, a tento stav bude udržovat po celou dobu trvání nájemní smlouvy. Služby, které má nájemce provádět podle bodu 5.2, zůstávají tímto nedotčeny. 6.2 Udržovací povinnosti nad rámec služeb požadovaných od pronajímatele bude společnost DEKOM plnit v pracovní dny od pondělí do pátku mezi 8:00 a 18:00. Údržba se provádí prostřednictvím telefonní horké linky a prostřednictvím vzdálených zařízení a integrovaných funkcí; pokud nelze nezbytnou údržbu provést pomocí výše uvedených metod, bude údržba zajištěna prováděním oprav nebo jiných opatření k odstranění závad v sídle společnosti DEKOM (služba zavádění). Opravy a jiná opatření pro odstraňování problémů se smějí provádět pouze na místě instalace uvedeném v nájemní smlouvě, pokud je to výslovně stanoveno ve nájemní smlouvě nebo servisní smlouvě. 6.3 Nájemce ponese náklady, které DEKOM vynaloží na odstranění závad nebo provedení oprav podle aktuálního ceníku DEKOM, pokud jsou tyto chyby nebo opravy způsobeny následujícími příčinami: nesprávná montáž, instalace nebo aktivace pronajímatelem, provozní chyby, nedodržení technické dokumentace nebo jiné nesprávné zacházení, technické interference ze strany nájemce nebo třetí strany, nesrovnalosti v elektrickém proudu nebo datových linkách nebo jiné faktory, za které společnost DEKOM přímo nenese odpovědnost. V případě pochybností je společnost DEKOM oprávněna pověřit vhodným odborníkem identifikaci příčiny poruchy a odpovědnost za náklady. Náklady na znalce nese strana, která je ve zprávě určena jako odpovědná za náklady. Nájemce není oprávněn zadržet nájemné po dobu potřebnou k vypracování zprávy. V případě, že odborník určí DEKOM jako plně odpovědného za náklady, je DEKOM povinen uhradit nájemci nájemce za výše uvedené období.

7. Odpovědnost DEKOM

7.1 Odpovědnost společnosti DEKOM je neomezená v případě hrubé nedbalosti nebo úmyslného úmyslu. 7.2 Společnost DEKOM odpovídá za škody vyplývající z absence zaručených prvků ve výši finančního zájmu pronajímatele, která byla kryta účelem jistoty a zjevná pro společnost DEKOM, když byly funkce zaručeny. Předvídatelné škody související s funkcemi a možnými aplikacemi pronajatého zboží nesmí za žádných okolností překročit částku jednoho smluvního ročního nájemného; toto nesmí překročit nájemné po dobu trvání smlouvy. 7.3 V případě lehce nedbalostního porušení podstatných smluvních povinností, které jsou nezbytné pro dosažení účelu smlouvy, a u nichž musí být tedy nájemce schopen očekávat přísné dodržování, DEKOM odpovídá v souladu se zákonnými ustanoveními pouze za škody specifické pro smlouvu předvídatelné společností DEKOM při uzavření smlouvy, a to až do výše 5 000 EUR. 7.4 DEKOM jinak nepřijímá žádnou odpovědnost z jakýchkoli zákonných důvodů. 7.5 Výše ​​uvedené limity odpovědnosti se nepoužijí, pokud je společnost DEKOM odpovědná podle německého zákona o odpovědnosti za výrobek nebo za škody způsobené smrtí, fyzickým zraněním nebo poškozením zdraví způsobeným úmyslně nebo hrubou nedbalostí.

8. Doba platnosti smlouvy, vrácení najatého zboží, právo pronajímatele na zrušení

8.1 Doba trvání smlouvy je uvedena v nájemní smlouvě. 8.2 Není-li dohodnuto jinak, doba pronájmu začíná dodáním najatého zboží nebo prvním pokusem o instalaci společností DEKOM. To platí také v případě, že jednotlivé součásti najatého zboží, které nejsou podstatné pro plnění společností DEKOM, ještě nebyly dodány.

8.3 Pokud by používání najatého zboží bez námitek pokračovalo, nesmí dojít k tichému prodloužení lhůty.

8.4 Pokud není pro smlouvu stanoven žádný termín, může kterákoli ze stran běžně nájemní smlouvu vypovědět v souladu se zákonnými ustanoveními. Ukončení z dobrého důvodu zůstane nedotčeno.

8.5 Všechna ukončení musí být písemná; ukončení z dobrého důvodu musí být písemné s uvedením důvodů.

8.6 Nájemce ihned po ukončení nájemní smlouvy zabalí pronajaté zboží do dodaného obalu a vrátí jej v dobrém stavu. Pronajaté zboží bude vráceno jeho odesláním společnosti DEKOM na náklady a riziko nájemce. V případě pozdního vrácení si společnost DEKOM vyhrazuje právo nadále pronajímateli účtovat nájemné až do předání zboží a/nebo uplatnit nárok na náhradu škody.

8.7 Nájemce je oprávněn zrušit nájemní smlouvu před předáním najatého zboží. V případě zrušení méně než 15 dní před dohodnutým datem předání poskytne nájemce následující náhradu: 40% z nájemného v případě zrušení do dvou dnů před předáním včetně, 60% v případě zrušení do 24 hodin včetně předání a 70% v případě zrušení méně než 24 hodin před předáním. Tento výpočet bude vycházet z ročního nájemného nebo z nájemného na dobu trvání smlouvy, je-li kratší.

8.8 Pokud by měla být nájemní smlouva vypovězena bez předchozího upozornění, má DEKOM nárok na paušální náhradu škody ve výši 70% sjednaného nájemného po zbývající dobu nájemní smlouvy.

8.9 V případě zrušení nebo předčasného ukončení (body 8.8 a 8.9) bude částka splatná v důsledku těchto škod splatná okamžitě a bez odpočtu při ukončení nájemní smlouvy.

9. Místo jurisdikce, platné právo

Hamburk je sjednán jako jediné místo jurisdikce za předpokladu, že pronajímatel je obchodník, jak je definován německým obchodním zákoníkem, a smlouva je součástí jejich podnikání, nebo nájemce nemá sídlo nebo bydliště ve Spolkové republice Německo, když jsou učiněny právní kroky. Společnost DEKOM je oprávněna podat žalobu k jinému právně příslušnému soudu místo soudu v místě jurisdikce dohodnutém výše.

10. Další ustanovení

10.1 Změny nebo doplňky těchto podmínek pronájmu musí být provedeny písemně. 10.2 Pokud by některá klauzule v těchto podmínkách pronájmu byla nebo se stane neplatnou, platnost zbývajících klauzulí tím nebude ovlivněna. V takovém případě jsou smluvní strany povinny spolupracovat při vypracování ustanovení, která dosáhnou právně platného výsledku, který se co nejvíce blíží záměru neplatné doložky.

Aktualizováno: Březen 2009