Specifika bestämmelser och villkor för hyra

1. Tillämplighet

1.1 Dessa specifika bestämmelser och villkor för hyra för DEKOM AG, Kellerbleek 3, 22529 Hamburg (nedan kallat ”DEKOM”) gäller utöver DEKOMs allmänna bestämmelser och villkor som styr det avtalsmässiga förhållandet om inte något annat anges i dessa bestämmelser och villkor för hyra. 1.2 Baserat på ett skriftligt hyresavtal ska DEKOM hyra ut och lämna över de enheter och tillbehör till kunden (nedan kallad ”hyrestagaren”) som anges i detalj i hyresavtalet (nedan kallade ”hyrda produkter”) tillsammans med all programvara som levereras tillsammans med och/eller lagras på enheterna enligt följande bestämmelser och villkor för hyra. Hyresavtalet ska i allmänhet upprättas genom en skriftlig orderbekräftelse.

2. Leverans, installation, driftberedskap

2.1 Tid och plats för leverans av de produkter som hyrs av DEKOM ska anges i detalj i hyresavtalet.

2.2 DEKOM ska endast installera de hyrda produkterna om detta avtalas separat, i annat fall ska hyrestagaren vara ansvarig för installation och idrifttagande av de hyrda produkterna. De rumsliga, tekniska och andra kraven för installation och aktivering av de hyrda produkterna ska framgå av tillverkarens dokumentation och bruksanvisningar för varje enhet eller i de instruktioner som tillhandahålls av DEKOM. Hyrestagaren ansvarar för att säkerställa överensstämmelse med dessa. Om installationen utförs av DEKOM ska hyrestagaren vara skyldig att uppfylla alla kraven för installation och aktivering, följa alla instruktioner som tillhandahålls av DEKOM och klara ut alla återstående frågor i god tid före det planerade installationsdatumet. Om hyrestagaren misslyckas med att göra detta ska han/hon svara för eventuella ytterligare kostnader som detta leder till, i synnerhet ett andra installationsförsök.

3. Omplacering, bevilja användning av tredje parter, programvara

3.1 Överlämning av de hyrda produkterna ska äga rum på den installationsplats som specificeras i hyresavtalet. DEKOM ska underrättas skriftligt före en omplacering av enheterna. DEKOM kan utföra detta arbete självt eller begära att en specialist som utses av DEKOM tillkallas för det transport- och installationsarbete som omplaceringen medför. Hyrestagaren ska svara för alla kostnader och följdkostnader som hänger samman med omplaceringen. 3.2 Tredje parter får inte beviljas användning av de hyrda produkterna av hyrestagaren.

3.3 Programvara som är installerad på maskinvaran och andra rättigheter när det gäller immaterialrätt är föremål för licensvillkoren från respektive programvarutillverkare eller innehavare av äganderätt. Hyrestagaren är skyldig att följa tredje parters rättigheter när det gäller äganderätt.

4. Hyresavgift, betalning, kompensation, kvarhållande

4.1 Hyrestagaren ska betala DEKOM den hyresavgift som indikeras i hyresavtalet plus lagstadgad MOMS på gällande nivå. Den period som hyresavgiften debiteras för ska börja på datumet för leverans till hyrestagaren enligt följesedeln. Ofullständiga månader ska debiteras procentuellt baserat.  4.2 Den månadsvisa hyresavgiften förfaller och ska betalas senast den tredje arbetsdagen i varje månad. Vid en sen betalning (obetalda betalningar) har DEKOM rätt att debitera en ränta på 8 % över basräntan. Vi förbehåller oss fler rättigheter inklusive rätten att kräva ytterligare skadestånd på grund av förseningen. 4.3 De betalningsvillkor som stipuleras i § 3 och § 20 i DEKOMs allmänna bestämmelser och villkor gäller annars.

5. Försäkringsskyldighet och andra skyldigheter för hyrestagaren

5.1 Hyrestagaren är skyldig att försäkra de hyrda produkterna mot skada, förstörelse och förlust på grund av stöld, inbrott, rån eller plundring på egen bekostnad. 5.2 Hyrestagaren är skyldig att underhålla de hyrda produkterna på det sätt som specificeras i den tekniska dokumentationen och bruksanvisningarna. Han/hon kan uppfylla sin skyldighet genom att skriva under ett servicekontrakt med DEKOM eller genom att göra jämförbara arrangemang. Om han/hon inte sluter ett servicekontrakt med DEKOM ger det DEKOM rätt att sätta upp villkoret att bevis om ett lämpligt servicekontrakt måste uppvisas för fortsatt hyra av produkterna. I så fall har hyrestagaren inte rätt att hålla inne hyresavgiften tills relevant bevis har uppvisats. 5.3 Hyrestagaren är skyldig att rapportera defekter på de hyrda produkterna omedelbart. 5.4 Hyrestagaren är inte behörig att överlåta de hyrda produkterna utan föregående skriftligt medgivande. Hyrestagaren måste underrätta DEKOM omedelbart skriftligen om att tredje parter har tillgång till de hyrda produkterna och tillhandahålla all information som är känd för hyrestagaren som krävs för att förhindra tillgång. Hyrestagaren ska svara för kostnaderna för alla åtgärder som krävs för att förhindra tillgång om inte denna tillgång kan tillskrivas DEKOM.

6. De hyrda produkternas tillstånd

6.1 DEKOM ska lämna över de hyrda produkterna i ett tillstånd som är lämpligt för användning enligt bestämmelserna i kontraktet och bibehålla detta tillstånd under hyreskontraktets varaktighet. Den service som ska utföras av hyrestagaren enligt punkt 5.2 påverkas inte av detta. 6.2 Underhållsskyldigheterna, förutom den service som krävs av hyrestagaren, ska utföras av DEKOM på vardagar från måndag till fredag mellan 08:00 och 18:00. Underhåll tillhandahålls via en telefon-hotline samt genom distansresurser och integrerade funktioner. Om nödvändigt underhåll inte kan utföras med hjälp av de metoder som nämns ovan ska underhållet tillhandahållas genom att reparationer eller andra felkorrigeringsåtgärder utförs på DEKOMs registrerade kontor (inlämningsservice). Reparationer eller andra felsökningsåtgärder ska endast utföras på den installationsplats som specificeras i hyresavtalet om detta stipuleras specifikt i hyresavtalet eller serviceavtalet. 6.3 Hyrestagaren ska svara för de kostnader som DEKOM ådrar sig för korrigering av fel eller för att utföra reparationer baserat på DEKOMs prislista om dessa fel eller reparationer har följande orsaker: felaktig montering, installation eller aktivering av hyrestagaren, handhavandefel, underlåtelse att följa teknisk dokumentation eller annat felaktigt handhavande, teknisk störning på grund av hyrestagaren eller en tredje part, oregelbundenheter i de elektriska strömledningarna eller dataledningarna eller andra faktorer som DEKOM inte är direkt ansvarig för. Vid tveksamhet ska DEKOM ha rätt att uppdra åt en lämplig expert att identifiera orsaken till felet och ansvaret för kostnaden. Kostnaden för experten ska bäras av den part som fastställs vara ansvarig för kostnaderna i rapporten. Hyrestagaren har inte rätt att hålla inne hyresavgiften för den tid som det har tagit att ta fram rapporten. Om experten fastställer att DEKOM har det fulla ansvaret för kostnaderna är DEKOM skyldigt att betala tillbaka hyresavgiften till hyrestagaren för den ovan nämnda tiden.

7. DEKOMs ansvar

7.1 DEKOMs ansvar är obegränsat vid grov försumlighet eller överlagt uppsåt. 7.2 DEKOM är ansvarigt för skador som beror på frånvaro av garanterade funktioner i samma storlek som hyrestagarens ekonomiska intresse som täcktes av försäkringens syfte och var uppenbart för DEKOM när funktionerna garanterades. Förutsebara skador när det gäller de hyrda produkternas funktioner och möjliga tillämpningar får under inga omständigheter överstiga summan av den årliga hyresavgiften enligt kontraktet. Denna får inte överstiga hyresavgiften för kontrakttiden. 7.3 Vid ett lindrigt försumbart brott mot viktiga kontraktsmässiga skyldigheter som är absolut nödvändiga för att uppnå kontraktets syfte och som hyrestagaren därför måste förvänta sig strikt efterlevnad av är DEKOM, enligt de lagstadgade bestämmelserna, endast ansvarigt för kontraktspecifika skador som kunde förutses av DEKOM när kontraktet slöts upp till en gräns på 5000 euro. 7.4 DEKOM ska i annat fall inte godta något ansvar på några lagliga grunder. 7.5 De ovan nämnda ansvarsgränserna gäller inte om DEKOM är ansvarigt enligt den tyska produktansvarslagen eller för skador som uppstår på grund av dödsfall, fysisk skada eller hälsoskada som orsakats avsiktligt eller på grund av grov försumlighet.

8. Tid för kontraktet, retur av de hyrda produkterna, hyrestagarens rätt till uppsägning

8.1 Tiden för kontraktet ska anges i hyresavtalet. 8.2 Om inte något annat har avtalats börjar hyrestiden vid leveransen av de hyrda produkterna eller vid DEKOMs första försök till installation. Detta gäller även om enstaka komponenter i de hyrda produkterna, som inte är absolut nödvändiga för prestanda, inte har levererats av DEKOM ännu.

8.3 Det finns ingen underförstådd förlängning av tiden om användning av de hyrda produkterna fortsätter utan invändning.

8.4 Om ingen tid anges för kontraktet kan endera parten säga upp hyreskontraktet enligt lagstadgade bestämmelser. Uppsägning på grund av en god sak berörs inte.

8.5 Alla uppsägningar måste vara skriftliga. Uppsägningar på grund av en god sak ska göras skriftligen med en kommentar om orsakerna.

8.6 Omedelbart efter uppsägningen av hyreskontraktet ska hyrestagaren packa de hyrda produkterna i de förpackningar som följde med vid leveransen och returnera dem i gott skick. De hyrda produkterna ska returneras genom transport av dem till DEKOM på hyrestagarens bekostnad och risk. Vid en sen retur förbehåller sig DEKOM rätten att fortsätta att debitera hyrestagaren hyresavgiften fram till överlämningen av produkterna och/eller ställa ett krav på skadestånd.

8.7 Hyrestagaren har rätt att säga upp hyreskontraktet före överlämningen av de hyrda produkterna. Vid en uppsägning tidigare än 15 dagar före överlämningsdatumet ska hyrestagaren lämna följande kompensation: 40 % av hyresavgiften vid en uppsägning fram till och inklusive två dagar före överlämningen, 60 % vid en uppsägning fram till och inklusive 24 timmar före överlämningen och 70 % vid en uppsägning mindre än 24 timmar före överlämningen. Denna uppsägning bygger på ett års hyresavgift eller hyresavgiften för kontraktstiden om den är kortare.

8.8 Om hyreskontraktet skulle sägas upp utan varsel har DEKOM rätt till ett platt skadestånd som uppgår till 70 % av den avtalade hyresavgiften för hyreskontraktets återstående tid.

8.9 Vid en uppsägning eller en tidig uppsägning (punkt 8.8 och 8.9) ska det belopp som förfaller som en följd av detta skadestånd betalas omedelbar och utan avdrag när hyreskontraktet sägs upp.

9. Plats för jurisdiktion, tillämplig lag

Hamburg har avtalats som den enda platsen för jurisdiktion under förutsättning att hyrestagaren är en handlare enligt definitionen i den tyska handelslagstiftningen och kontraktet utgör en del av deras verksamhet eller om hyrestagaren inte har något registrerat kontor eller någon hemvist i Tyskland när laga åtgärder vidtas. DEKOM har rätt att vidta åtgärder innan någon annan juridiskt kompetent domstol istället för en domstol på den plats för jurisdiktion som avtalats ovan.

10. Andra bestämmelser

10.1 Ändringar eller tillägg till dessa bestämmelser och villkor för hyra måste göras skriftligen. 10.2 Om en klausul i dessa bestämmelser och villkor för hyra blir ogiltig påverkar detta inte giltigheten för de återstående klausulerna. I så fall ska kontraktsparterna vara skyldiga att samarbeta för att utarbeta bestämmelser som åstadkommer ett juridiskt giltigt resultat som kommer så nära den ogiltiga klausulens syfte som möjligt.

Uppdaterat: mars 2009