Podmínky služby

1. Všeobecné

1.1. Tyto servisní podmínky pro DEKOM AG, Kellerbleek 3, 22529 Hamburg (dále jen „DEKOM“) platí kromě všeobecných obchodních podmínek DEKOM, které upravují stávající smluvní vztah a platí pro služby poskytované DEKOM není-li v těchto podmínkách služby stanoveno jinak.

1.2. Zákazník si může vybrat z různých typů smluv. Rozsah smlouvy stanoví rozsah služeb poskytovaných společností DEKOM. V současné době si zákazník může vybrat mezi typy smluv „bronz“, „stříbro“, „zlato“ a „platina“. Vyšší úroveň služeb (upgrade) může být zvolena později na základě písemné dohody. Přesný rozsah zvolené úrovně služeb bude určen nejnovějším platným seznamem, pokud není výslovně dohodnuto jinak. Rozhodující je obsah potvrzení objednávky. Zákazník nemá nárok na služby, pokud si nevybral typ smlouvy.

2. Služby

2.1 Služba musí být poskytována k zajištění funkčnosti zařízení, která mají být opravována; žádný ze smluvních typů však nenabízí záruku společnosti DEKOM, že zařízení budou vždy fungovat bez poruch. Platí záruční podmínky příslušného výrobce. 2.2 Služba DEKOM zahrnuje výhradně údržbu zařízení, která mají být servisována, na žádost zákazníka. Rozsah služby nezahrnuje zajištění funkčnosti celého technického celku (kabely, síť, příslušenství, projektory atd.). 2.3 Údržba musí být zajištěna prostřednictvím telefonní horké linky a prostřednictvím vzdálených zařízení a integrovaných funkcí. Pokud není možné odstranit závadu výše uvedenými metodami, bude údržba bronzových a stříbrných smluv zajištěna opravou dílů zaslaných zákazníkem. U zlatých smluv obdrží zákazník náhradní systém expresním doručením po dobu opravy; u platinových smluv bude oprava provedena na místě v místě instalace uvedeném v potvrzení objednávky. Porucha systému je rovněž považována za plně odstraněnou, pokud je na místě po dobu nezbytných oprav k dispozici bezplatně systém se stejným nebo vyšším výkonem. Pokud je to nutné k opravě, je společnost DEKOM oprávněna vyměnit celý systém nebo jednotlivé součásti. 2.4 Telefonní služba společnosti DEKOM musí poskytovat nezbytnou podporu pro nastavení, instalaci, uvedení do provozu a testování zařízení. Služba pro zlaté a platinové smlouvy zahrnuje instalaci zařízení a školení na místě technikem DEKOM. Tato služba na místě zahrnuje nastavení, konfiguraci a uvedení zařízení do provozu pod dohledem správce a školení budoucích uživatelů za předpokladu, že bude funkční celá technická jednotka (viz body 2.2 a 7.2). 2.5 Pokud se místo instalace nachází v EU, USA nebo Kanadě, musí zákazník zabalit příslušný systém způsobem vhodným pro přepravu a vrátit jej společnosti DEKOM, Kellerbleek 3, 22529 Hamburg. Na všech ostatních místech instalace nese náklady na dopravu také zákazník. 2.6 Pokud je DEKOM povinen poskytovat aktualizace softwaru z důvodu typu smlouvy, musí být dodržen následující proces aktualizace softwaru: Společnost DEKOM bude zákazníka informovat e-mailem o aktualizacích zakoupeného produktu. Průvodce provedením aktualizace poskytne společnost DEKOM na svých webových stránkách. Spolu s informacemi o aktualizaci obdrží zákazník odkaz na web DEKOM a odkaz na aktualizaci a/nebo klíč ke stažení aktualizace. Pokud by zákazník při instalaci aktualizací vyžadoval telefonickou podporu, DEKOM to poskytne zdarma prostřednictvím obvyklé horké linky. V případě, že jsou dohodnuty pevné servisní intervaly, aktualizace softwaru v tomto kontextu provedou naši servisní technici. 2.7 Rozsah plnění se může mimo EU, Norsko a Švýcarsko lišit.

3. Servisní hodiny

3.1 Zákazník může hlásit chyby telefonicky nebo písemně v pracovní dny mezi 9:00 a 18:00 SEČ. E-mailová podpora musí být k dispozici pro všechny typy smluv, zatímco pro stříbrné smlouvy a výše bude k dispozici telefonická podpora. 3.2 DEKOM bude službu poskytovat v pracovní dny mezi 9:00 a 18:00; pokud je to možné, DEKOM vezme v úvahu preference zákazníka ohledně přesného času služby. 3.3 Doba odezvy musí být mezi 48 hodinami a 1 hodinou, v závislosti na typu smlouvy; u zlatých a platinových smluv bude údržba provedena co nejrychleji prostřednictvím expresního doručení (zlato) nebo servisu na místě (platina) do 24 hodin od požadavku zákazníka.

4. Poplatek za pronájem, platba, započtení, zadržení

4.1 Nájemce zaplatí společnosti DEKOM nájemné uvedené v nájemní smlouvě plus zákonnou DPH v aktuální sazbě. Doba, po kterou je účtován poplatek za pronájem, počíná běžet dnem doručení nájemci podle dodacího listu. Neúplné měsíce budou účtovány poměrným dílem. 4.2 Měsíční nájemné je splatné nejpozději třetí pracovní den každého měsíce. V případě opožděné platby (nedoplatku platby) je společnost DEKOM oprávněna účtovat úroky ve výši 8% p.a. nad základní sazbu. Další práva, včetně práva požadovat dodatečné škody vyplývající ze zpoždění, jsou vyhrazena. 4.3 Jinak platí platební podmínky stanovené v § 3 a § 20 všeobecných podmínek společnosti DEKOM.

5. Místo instalace

5.1 Smluvní servisní závazek společnosti DEKOM se vztahuje výhradně na zařízení uvedená v potvrzení objednávky na uvedeném místě instalace. Pokud se místo instalace zařízení, která mají být opravována, bez souhlasu společnosti DEKOM, bude mít společnost DEKOM nárok účtovat další náklady, které vzniknou kromě servisního poplatku. 5.2 Před jakýmkoli přemístěním zařízení bude společnost DEKOM písemně informována. Společnost DEKOM může tuto práci provádět sama, nebo požadovat, aby byl k přepravě a instalačním pracím spojeným s přemístěním povolán odborník jmenovaný společností DEKOM. Zákazník ponese veškeré výdaje a následné náklady související s přemístěním. 5.3 Stavební práce jsou odpovědností zákazníka a DEKOM je nesmí provádět. Zákazník může pověřit třetí osobu provedením nezbytných stavebních prací. Společnost DEKOM bude nápomocna při uzavírání smluv s třetí stranou. Jednání třetí strany nelze přičíst společnosti DEKOM.

6. Záruka a ručení

  • provozní chyby, nedodržení pokynů k použití nebo podmínky prostředí popsané v technické části
  • dokumentace,  poškozené CRT, lampy projektoru nebo jiné vadné příslušenství,
  • nesprávné zacházení nebo technické zásahy ze strany zákazníka nebo třetí strany,
  • nesrovnalosti nebo nedostatečnost elektrického proudu, sítě nebo telefonních a DSL linek pronajatých zákazníkem,
  • další faktory, za které DEKOM nenese odpovědnost,

(b) Pro další vybavení, včetně příslušenství, které není upraveno ve smlouvě. Záruční povinnost se navíc nevztahuje na případy, kdy zařízení, která mají být opravována, již nelze obnovit do provozního stavu, nebo pokud by to bylo možné pouze za nepřiměřených nákladů. 6.3 Odpovědnost společnosti DEKOM za škody způsobené hrubou nedbalostí nebo úmyslným úmyslem je v souladu se zákonnými ustanoveními neomezená. 6.4 V případě lehce nedbalostního porušení podstatných smluvních povinností, které jsou nezbytné k dosažení účelu smlouvy, a u nichž musí být zákazník schopen očekávat přísné dodržování předpisů, však společnost DEKOM v souladu se zákonnými ustanoveními odpovídá pouze za škody, které jim byly předvídatelné z hlediska typu a rozsahu při uzavření smlouvy Za žádných okolností nepředpokládají předvídatelné škody související s funkcemi a možnými aplikacemi zařízení, která mají být opravována, součet jednoho smluvního servisního poplatku za rok. 6.5 Jinak platí ustanovení o odpovědnosti podle § 14 všeobecných obchodních podmínek. Žádná další odpovědnost nebude přijata.

7. Ochrana dat

7.1 Každý zákazník bude mít přístup do diskusního fóra na www.dekom.com. Údaje z návštěv fóra budou zpracovávány v souladu se zákonnými předpisy (zejména německým zákonem o ochraně osobních údajů a zákonem o ochraně osobních údajů Teleservices). Při používání fóra může zákazník zůstat v anonymitě. Rozhodnou, jaké osobní údaje budou poskytovat a pro jaké účely mohou být zpracovány nebo použity. 7.2 DEKOM bude používat osobní údaje pouze se souhlasem zákazníka. Zaznamenaná data podléhají rozsáhlým bezpečnostním opatřením, která zabrání neoprávněnému přístupu a zneužití a chrání před zničením nebo ztrátou dat. Ze souborů protokolu budou za účelem vylepšení našich služeb shromažďovány pouze statistické informace a nebudou vytvářeny žádné uživatelské profily. Zákazník má právo bezplatně obdržet informace o svých uložených osobních údajích a má právo na opravu nepřesností a zablokování nebo vymazání údajů. Jinak se použije § 22 našich všeobecných obchodních podmínek.

8. Doba platnosti smlouvy

8.1 Doba trvání smlouvy o poskytování služby pro videokonferenční systém bude zpočátku stanovena na 24 (stříbrných) nebo 36 (zlatých nebo platinových) kalendářních měsíců. Začátek termínu je uveden písemně na faktuře. 8.2 Po uplynutí smluvního období lze službu využívat až po uzavření nové smlouvy. Pokud bude DEKOM poskytovat službu bez nové smlouvy, budou nadále platit předchozí podmínky. Toto nepředstavuje prodloužení smlouvy. 8.3 Zákazník může smlouvu o poskytování služeb z dobrého důvodu kdykoli vypovědět. Výpověď musí být písemná s uvedením důvodů.

9. Další ustanovení

9.1 Změny nebo doplňky těchto podmínek služby musí být provedeny písemně. 9.2 Pokud by některá klauzule v těchto podmínkách služeb byla nebo se stane neplatnou, platnost zbývajících doložek tím nebude ovlivněna. V takovém případě jsou smluvní strany povinny spolupracovat při vypracování ustanovení, která dosáhnou právně platného výsledku, který se co nejvíce blíží záměru neplatné doložky. Aktualizováno: Září 2008