Zarządzanie miejscem pracy

Zarządzanie przestrzenią pracy zajmuje się produktywnością i wydajnością przestrzeni biurowych. Obejmuje ono szereg tematów, w tym: alokację przestrzeni, wykorzystanie przestrzeni roboczej, optymalizację sal konferencyjnych, protokół BHP, analizę finansową i raportowanie, logistykę i bezpieczeństwo. Zarządzanie miejscem pracy wspiera zatem całościowe doświadczenie w miejscu pracy.

Workspace Management Overview

Zalety zarządzania przestrzenią pracy:

  • Dokonanie właściwych zmian, aby zmaksymalizować wykorzystanie zasobów
  • Zapewnienie produktywność każdemu pracownikowi
  • Przestrzeganie nowych i obowiązujących przepisów dotyczących pojemności biur
  • Zmniejszenie obciążenia działu IT
  • Zmniejszenie kosztów niewykorzystanej nieruchomości lub energii elektrycznej
  • Skorzystanie z elastycznych stanowisk pracy
  • Dbanie o to, aby klienci/partnerzy byli obsługiwani szybko i nie musieli czekać
  • Łatwiejsze planowanie i zarządzanie personelem

       Więcej informacji & indywidualne porady


Zarządzanie przestrzenią roboczą na poziomie strategicznym

Na poziomie strategicznym zarządzanie miejscem pracy umożliwia dostosowanie podaży miejsc pracy do strategii i potrzeb firmy i miejsca pracy, zarówno pod względem jakościowym, jak i ilościowym. Każdy rozwój, czy to ekspansja, fuzja, otwarcie nowych rynków, czy też kwestie kulturowe, demograficzne lub związane z zasobami ludzkimi, mają wpływ na liczbę i rodzaj potrzebnych miejsc pracy. Jeśli na przykład strategia dotycząca miejsca pracy przewiduje wprowadzenie elastycznych lub współdzielonych miejsc pracy, nowych koncepcji współpracy lub zwiększenie liczby miejsc pracy w biurach domowych, ma to duży wpływ na przyszłe zapotrzebowanie na budynki, przestrzeń, obiekty, usługi i procesy.

Zarządzanie przestrzenią roboczą na poziomie taktycznym

Na poziomie taktycznym, celem Zarządzania Miejscem Pracy jest skuteczne wdrożenie wybranej strategii, monitorowanie wykorzystania przestrzeni i doskonalenie koncepcji miejsca pracy. Proces ten obejmuje wszystkie projekty i działania, które przyczyniają się do optymalizacji przestrzeni i miejsca pracy, w tym koordynację procesów zmian.

Zarządzanie przestrzenią pracy na poziomie operacyjnym

Ważnymi warunkami wstępnymi skutecznego zarządzania miejscem pracy są doskonałość operacyjna i elastyczność. Co zrobić, jeśli pracownicy przychodzą do biura i nie mogą znaleźć wolnego stanowiska pracy, nie mogą zarezerwować sali konferencyjnej lub okazuje się, że sala konferencyjna jest zajęta pomimo rezerwacji? Wartość dodana operacyjnego zarządzania miejscem pracy polega na zapobieganiu chaosowi w codziennej pracy i wspieraniu pracowników za pomocą inteligentnych rozwiązań w zakresie wyszukiwania, rezerwowania i rezerwowania obiektów, których potrzebują.