Nota prawna

 

DEKOM AV Intergration & Collaboration Sp. z o.o.
Grzybowska 87
00-844 Warszawa

Reprezentowany przez zarząd:

Tatjana Leminsky

Kontakt

Telefon: +48799854027
E-mail: info@dekom.com

 

Wpis do rejestru handlowego

Sąd rejestrowy: SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
KRS: 0000938885

NIP: 5272981635

VAT EU:

PL 5272981635

Wyłączenie odpowiedzialności:

DEKOM nie ponosi odpowiedzialności za treść firm krajowych i ich języki. Za treść odpowiadają wyłącznie firmy krajowe.

DEKOM nie ponosi odpowiedzialności za treść linków zewnętrznych.

Operatorzy stron, do których prowadzą linki, ponoszą wyłączną odpowiedzialność za ich treść.

Inspektor ochrony danych

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w następujący sposób:

Inspektor ochrony danych w DEKOM AG
c/o TÜV SÜD Academy GmbH
Westendstrasse 160
80339 Monachium

E-Mail: datenschutz@dekom.com

Znaki towarowe

„DEKOM” jest znakiem graficznym i słownym oraz zarejestrowanym znakiem towarowym firmy DEKOM. Logotypy, nagłówki stron i paski nawigacyjne, grafika, ikony przycisków i nazwy usług są znakami towarowymi firmy DEKOM. Te znaki towarowe nie mogą być używane w połączeniu z jakimkolwiek produktem lub usługą, która nie jest dostarczana przez DEKOM, ani w jakikolwiek sposób, który może wprowadzić w błąd klientów DEKOM lub zdyskredytować firmę DEKOM. Wszystkie inne znaki towarowe pojawiające się na tej stronie, które nie należą do DEKOM, są własnością ich odpowiednich właścicieli, którzy mogą być powiązani z DEKOM.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, niniejszym informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka pod firmą Dekom AV Integration & Collaboration Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 87, 00-844 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000938885, posiadająca NIP: 5272981635 oraz REGON: 520719792; dalej „Spółka” lub „Administrator”;

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi Pani/Pana zgłoszenia za pośrednictwem formularza online;

3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednakże niezbędne do obsługi zgłoszenia. Brak podania danych osobowych uniemożliwi nam obsługę Pani/Pana zgłoszenia;

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

5. Ma Pani/Pan prawo w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Pracodawcy zaangażowani w proces obsługi zgłoszenia, jak również usługodawcy działający na zlecenie administratora w ramach procesu obsługi zgłoszeń (podmioty zajmujące się obsługą informatyczną i udostępniające administratorowi narzędzia informatyczne);

7. Jeżeli będziemy przekazywać dane podmiotom mającym siedzibę w państwach trzecich (tj. mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym), będziemy wymagać, aby podmioty te gwarantowały wysoki stopień ochrony danych osobowych, spełnienie europejskich norm ochrony danych i zawarły stosowne umowy bazujące na wzorcowych klauzulach umownych w przedmiocie ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą poddawane profilowaniu.

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obsługi zgłoszenia do dnia zakończenia czynności administratora związanych z obsługą zgłoszenia, po tym okresie będą przechowywane przez okres do przedawnienia roszczeń;

9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do żądania przeniesienia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ma Pan/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

10. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych ma Pani/Pan prawo skontaktować się z administratorem pisząc pod adresem e-mail: service-pl@dekom.com lub pisząc pod adresem pocztowym: Dekom AV Integration & Collaboration Sp. z o.o., Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.